มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012247033  นายชญานนท์ สุกันทา  Mr.Chayanon Sukanta  
26012247044  นายอนันตศักดิ์ การภักดี  Mr. Anantasak Kanphakdee  
36012247047  นายธนัญชัย จันทร์ส่ง  Mr. Tananachai Chansong