มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012247026  นางสาวณัฐมล แสงอรุณ  Miss Natthamol Saengarun  
26012247027  นางสาวนิอร วัฒนคุปต์  Miss Nion Wattanakup  
36012247030  นางสาวสุชาดา แก้วสีไว  Miss Suchada Kaeosiwai  
46012247031  นายกฤติน วะชังเงิน  Mr.Kittin Wachangngoen  
56012247033  นายชญานนท์ สุกันทา  Mr.Chayanon Sukanta  
66012247034  นายชินวัตร ปันดิ  Mr. Chinnawat Pandi  
76012247035  นายฐิติวัฒน์ หอมชื่น  Mr. Thitiwat Homchuen  
86012247036  นายนวพล วิชัยดิษฐ  Mr. Nawaphon Wichaidit  
96012247038  นายภาณุพัฒน์ ชาเนตร  Mr.Panupat Chanatr  
106012247039  นายรังสิมันตุ์ จันทร์สา  Mr.Rungsiman Jansa  
116012247042  นายสัณหณัฐ คำเรือง  Mr. Sanhanut Kamrueng  
126012247044  นายอนันตศักดิ์ การภักดี  Mr. Anantasak Kanphakdee  
136012247046  นายทรงเกียรติ เขียวไพรี  Mr. Songkiat Keawpairee  
146012247047  นายธนัญชัย จันทร์ส่ง  Mr. Tananachai Chansong