มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012242001  นางสาวเกสร สุขประเสริฐ  Miss Keson Sukprasert  
26012242002  นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภู  Miss Chanjira Srichomphu  
36012242003  นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดี  Miss Chutikan Chaidee  
46012242004  นางสาวญาณินี โทด้วง  Miss Yaninee Toduang  
56012242005  นางสาวณฤทัย ย้อมแอ่น  Miss Naruthai Yoman  
66012242007  นางสาวธนัชชา ใยแก้ว  Miss Thanatcha Yaikaew  
76012242008  นางสาวนันทิชา เกษงาม  Miss Nanticha Katengam  
86012242010  นางสาวบุษบา สิงห์เรือง  Miss Butsaba Singrueng  
96012242011  นางสาวปนัดดา หนองหลวง  Miss Panatda Nongluang  
106012242012  นางสาวปลายฟ้า ยิ้มกล่ำ  Miss Plaifa Yimklam  
116012242013  นางสาวปาณิสา พรานบุญ  Miss Panisa Pranboon  
126012242014  นางสาวพนิตพร อ้ายเขียว  Miss Panitporn Aikhiaw  
136012242015  นางสาวพวงทอง บัวระพา  Miss Paongthong Baorapa  
146012242016  นางสาวพัสตราภรณ์ แก่นสารี  Miss Patraporn Kansaree  
156012242017  นางสาวพีรญา การะสิทธิ์  Miss Peeraya Karasit  
166012242018  นางสาวเมธีรัตน์ เขียวขำ  Miss Methirat Khiaokham  
176012242019  นางสาวรัชนก ทองทา  Miss Ratchanok Thongta  
186012242020  นางสาวรัตนา การุญบริรักษ์  Miss Rattana Karrunborirak  
196012242021  นางสาววนิดา จันทาธุ  Miss Wanida Junthathu  
206012242023  นางสาววราภรณ์ เพชรทิม  Miss Waraphon Phetthim  
216012242024  นางสาววิภารัตน์ สุนันต๊ะ  Miss Wiparat Sunanta  
226012242025  นางสาวศรัญญา อยู่สุข  Miss Saranya Oiusuk  
236012242026  นางสาวศิรภัสสร หวังสวาสดิ์  Miss Sirapatsorn Wangsawat  
246012242027  นางสาวสุนันทา อุณพันธ์  Miss Sunantha Unnaphan  
256012242029  นางสาวสุวนันท์ อภัยสูงเนิน  Miss Suwanan Apaisoongnern  
266012242030  นางสาวอชิรยา สระแก้ว  Miss Achiraya Srakaew  
276012242031  นางสาวอนงรัตน์ นาคเหนือ  Miss Anongrat Naknue  
286012242034  นางสาวอรทัย แซ่เถา  Miss Orathai Saethao  
296012242035  นางสาวอรทัย นิกรถา  Miss Onrathai Nikontha  
306012242039  นางสาวอาทิตยา สังข์งาม  Miss Athitaya Sungngam  
316012242040  นางสาวอุไรวรรณ เขียวเขิน  Miss Uraiwan Khiewkhern  
326012242041  นายพันธกานต์ ศรีบัว  Mr.Panthakan Sribua  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012242116  นางสาวสุพัตรา แช่มขำ  Miss Suphatra Chaemkam  
346012242123  นางสาวฑิตฐิตา ชาอุ่น  Miss Titita Cha-Un  
356012242124  นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง  Miss Thanyarat Sangthong  
366012242125  นางสาวธัญวรัตน์ สุขมี  Miss Thanwarat Sukmee  
376012242126  นางสาวพรทิพย์ สืบวงษ์รอด  Miss Porntip Suepwongrod  
386012242127  นางสาวสุพัตรา ภักดีโต  Miss Supattra Phukdeeto  
396012242128  นางสาวเสาวลักษณ์ แตงหมี  Miss Saowalak Taengmi