มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012242002  นางสาวจันทร์จิรา ศรีชมภู  Miss Chanjira Srichomphu  
26012242003  นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดี  Miss Chutikan Chaidee  
36012242023  นางสาววราภรณ์ เพชรทิม  Miss Waraphon Phetthim  
46012242024  นางสาววิภารัตน์ สุนันต๊ะ  Miss Wiparat Sunanta  
56012242035  นางสาวอรทัย นิกรถา  Miss Onrathai Nikontha