มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012242043  นางสาวกนกรัตน์ ละมุล  Miss Kanokrat Lamun  
26012242044  นางสาวกมล เผ่าคนชม  Miss Kamon Phaokhonchom  
36012242046  นางสาวจันจิรา ดอกจำปา  Miss Janjira Dokchampa  
46012242047  นางสาวจิราพร มงคลจักรวาฬ  Miss Chiraporn Mongkhonchakkrawan  
56012242048  นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์หารีย์  Miss Chiraporn Phimharee  
66012242050  นางสาวณัฐวรรณ ขำริด  Miss Natthawan Khamrit  
76012242051  นางสาวดวงพร โคแล  Miss Duangporn Kholae  
86012242052  นางสาวทิตยา หมูตุ่น  Miss Tidtaya Mootun  
96012242054  นางสาวนิดา สุโพธิ์  Miss Nida Supo  
106012242055  นางสาวนิตยา เดือนเพ็ญ  Miss Nittaya Daenpen  
116012242056  นางสาวนิสารัตน์ โอดมี  Miss Nisarat Aotmi  
126012242057  นางสาวบัณฑิตา บุญเชิดชู  Miss Banthita Bunchoedchu  
136012242058  นางสาวเบญญาภา แก้วศรี  Miss Benyapha Kaewsri  
146012242060  นางสาวพัชรีพร ใจยินดี  Miss Pacharipon Chaiyindi  
156012242061  นางสาวพิณนิสา ศิริพูล  Miss Phinnisa Siriphun  
166012242062  นางสาวภัทสร จิโน  Miss Patsorn Jino  
176012242063  นางสาวภิญญดา พันธ์สวรรค์  Miss Phinyada Phansawan  
186012242064  นางสาวมณีรัตน์ เนียมเทศ  Miss Maneerat Niamted  
196012242065  นางสาวรุ้งนภา กอนโตน  Miss Rungnapa Konton  
206012242066  นางสาวรุ่งเรือง ยอดศิล  Miss Rungruang Yordsin  
216012242067  นางสาววรรณนิภา มุสิกสาร  Miss Wannipa Mooksikasan  
226012242070  นางสาวสมฤทัย รอดเกตุ  Miss Somruethai Rodket  
236012242072  นางสาวสุชัญญา พลบุตร  Miss Suchanya Ponlabut  
246012242073  นางสาวสุภัทรา จันทร์มูล  Miss Supatra Chanmool  
256012242074  นางสาวโสรญา แก้วปา  Miss Soraya Kaewpa  
266012242076  นางสาวอนุรัชดา สายหยุด  Miss Anuratchada Saihyut  
276012242077  นางสาวอรวรรณ ปานรัตน์  Miss Orawan Panrat  
286012242080  นายชัยพร พรมชาวนา  Mr.Chaiyapond Pormchaona  
296012242081  นายพิสิษฐ์ บุญยัง  Mr.Pisit Bunyang  
306012242082  นายภานุพงศ์ หุมอาจ  Mr.Panupong Humart  
316012242083  นายสัญชัย แก้วคง  Mr.Sunchai Keawkong  
326012242129  นางสาวกนกภรณ์ เจษฎากวีกุล  Miss Kanokporn Jatsadakaweekun  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012242130  นางสาวปภัสรา เครือกลัด  Miss Papatsara Kruaglad  
346012242131  นางสาวลักษมี แก้วจันทร์  Miss Laksami Kaeochan  
356012242132  นางสาวสุดารัตน์ ช้างเขียว  Miss Sudarat Changkhiao  
366012242133  นางสาวอรสา ตาสุรี  Miss Orasa Tasuree