มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012242085  นางสาวกรรณิกา อ่องไพฑูรย์  Miss Kannika Ongpaitoon  
26012242086  นางสาวกัญญารัตน์ แผ่ทอง  Miss Kanyarat Paethong  
36012242087  นางสาวคณิตา คงเฟื่อง  Miss Khanita Khongfueang  
46012242088  นางสาวจีราภรณ์ พิมพ์เสนา  Miss Jeeraporn Pimsena  
56012242089  นางสาวชลลดา สีหะวงษ์  Miss Chonlada Seehawong  
66012242090  นางสาวชุติมา ผองคำ  Miss Chutima Phongkam  
76012242091  นางสาวณัชชา คล้ายแก้ว  Miss Natcha Khlaikaeo  
86012242092  นางสาวณัฐธิดา พงศ์พิทัศน์  Miss Natthida Phongphithat  
96012242094  นางสาวทติยา แคล้วคล่อง  Miss Thatiya Klaewklong  
106012242097  นางสาวบุษกร มีสุวรรณ  Miss Butsakon Meesuwan  
116012242098  นางสาวเบญญาภา กริชนอก  Miss Benyapha Kritnok  
126012242099  นางสาวปพิมพร อินธิรถ  Miss Papimporn Intirod  
136012242100  นางสาวปิยะนุช เก้าพันกร  Miss Beeyanuch Kaopangorn  
146012242101  นางสาวพนารัตน์ ไรยวงค์  Miss Panarat Layawong  
156012242102  นางสาวพรพิมล ศรีแก้ว  Miss Phonphimon Srikaeo  
166012242104  นางสาวภารวี อ๊อดทรัพย์  Miss Parawee Aodsub  
176012242105  นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์ภา  Miss Rattanaporn Singpa  
186012242106  นางสาวรุ่งทรัพย์ โอชาเลิศ  Miss Roongsup Ochalert  
196012242107  นางสาวลัลนา แกล้วกล้า  Miss Lanlana Klaewkla  
206012242108  นางสาววรรณภา เปียสมุทร  Miss Wannapa Piasamut  
216012242111  นางสาววิลาสินี อ้นจันทึก  Miss Wilasinee Onchanteuk  
226012242112  นางสาวศศิวิมล ดารา  Miss Sasiwimon Dara  
236012242114  นางสาวสิรินทิพย์ ทวยเที่ยง  Miss Sirintip Thuaithiang  
246012242115  นางสาวสิรินภรณ์ เนตรแสงสี  Miss Sirinphon Netsaengsi  
256012242117  นางสาวอทิตยา สระทองแว่น  Miss Atitaya Srathongwaen  
266012242119  นางสาวอรวรรณ น้อยแก้ว  Miss Orawan Noikaew  
276012242134  นางสาวจินดารัตน์ แหวนพรม  Miss Jindarat Waenprom  
286012242135  นางสาวชลธิชา ศรีคำทา  Miss Chonthicha Srikhamtha  
296012242136  นางสาวปนัดดา บานเย็น  Miss Panadda Banyen  
306012242137  นางสาววันทนา จันทร์สำเภา  Miss Wanthana Chansampao  
316012242138  นางสาวสตรีรัตน์ เชวงวทัญญู  Miss Satrirat Chawengwathanyu  
326012242139  นายพัชระ มะลานวน  Mr.Padchara Malanual