มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012426002  นางสาวกมลลักษณ์ ลอสวัสดิ์  Miss Kamonluk Lowsawut  
26012426003  นางสาวกมลวรรณ ทับทิมทอง  Miss Khamonwan Thabthimthong  
36012426004  นางสาวจันทิมา ต่วนเอี่ยม  Miss ่jantima Tuanioam  
46012426005  นางสาวจิณณพัด ธูปเทียน  Miss Jinnapat Tooptian  
56012426006  นางสาวจุฑามาศ เลื่อนฟ้า  Miss Chuthamat Lueanfa  
66012426007  นางสาวชนาพร พิศมัย  Miss Chanapon Phitsamai  
76012426008  นางสาวชุติภา เอี่ยมปาน  Miss Chutipa Aimpan  
86012426009  นางสาวชุติมา นิ่มมั่ง  Miss Chutima Nimmung  
96012426010  นางสาวณิชกานต์ สืบสุยะ  Miss Nichakan Seubsuya  
106012426011  นางสาวดวงตา ประมวล  Miss Duangta Pramual  
116012426012  นางสาวธัญสิริ ศรีโสภา  Miss Thansiri Srisopha  
126012426013  นางสาวธัญสุดา เพ็ญศรี  Miss Tansuda Pensri  
136012426014  นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชร  Miss Thidarat Janphit  
146012426015  นางสาวนริศรา รณที  Miss Narissara Rontee  
156012426016  นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำ  Miss Nipapron Saardum  
166012426017  นางสาวบุศรินทร์ ทะลา  Miss Butsarin Tala  
176012426018  นางสาวพัชรพร น้อยธนะ  Miss Patcharaporn Noitana  
186012426019  นางสาวพัสกร เอี่ยมรักษา  Miss Passkorn Aemraksa  
196012426020  นางสาวเพชรนภา ปิ่นทอง  Miss Phetnapha Pinthong  
206012426021  นางสาวมัณฑนา ทองดี  Miss Manthana Thongdi  
216012426022  นางสาวเมตตา นันทะพา  Miss Metta Nanthapha  
226012426023  นางสาวรัชนู นาคไทย  Miss Ratchanu Nakthai  
236012426024  นางสาวรัตน์ฏณากร อินรอด  Miss Rattanakon Inrod  
246012426026  นางสาววรรณิศา ปัญญาคำ  Miss Wannisa Panyakham  
256012426027  นางสาววิภาวี จันทร์ลือชา  Miss Wipawee Chanluecha  
266012426028  นางสาววิภาวี สิงห์รักษ์  Miss Wiphawee Singrak  
276012426030  นางสาวศิริลักษณ์ ผลเพิ่ม  Miss Sirilak Phonphoem  
286012426032  นางสาวสุพรรณวดี วะลา  Miss Suphanwadee Wala  
296012426033  นางสาวสุวนัทรกมล กล่ำป่วน  Miss Suwanattharakamon Klampuan  
306012426035  นางสาวอัฐภิญญา ทิพวัน  Miss Attapinya Thippawan  
316012426036  นายกริชฎา รอดอยู่  Mr.Kithchada Rodyou  
326012426037  นายชยธร เมืองชาวสวน  Mr.Chayatorn Muangchaowsuan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012426038  นายณัฐวุฒิ แย้มชูติ  Mr.Nattawud Yamchuti  
346012426039  นายธนิตพงษ์ เเก้วชูเชิด  Mr.Thanitphong Kaeochuchoed  
356012426040  นายธีรพัฒน์ ยังเอี่ยม  Mr.Teerapat Yungaiem  
366012426041  นายธีระพงษ์ ดีเอี่ยม  Mr.Teeraphong Deeiam  
376012426043  นายนพนัฐ คำสุวรรณ  Mr.Nopphanat Khamsuwan  
386012426044  นายนิติ กลิ่นเกตุ  Mr.Niti Klinkat  
396012426045  นายปฏิภาณ ศรีทอง  Mr.Patiphan Srithong  
406012426047  นายปราโมทย์ ลีสินลา  Mr.Pramot Leesinla  
416012426048  นายพงศ์ศุลี ทองไพบูลย์  Mr.Pongsulee Thongphaiboon  
426012426049  นายพีรวิชญ์ เมฆเสือ  Mr.Pearawit Maksua  
436012426050  นายวานิช บัวเขียว  Mr.Wanih Buakhiao  
446012426051  นายสิรภัทร ธงสันเทียะ  Mr.Siraphat Thongsanthai  
456012426052  นายสุภนัย สุขเมือง  Mr.Supanai Sukmuang  
466012426053  นายเสกสรร น้อยนวล  Mr.Seksan Noinual  
476012426054  นายโสภณ จ้อยโหมด  Mr.Sophon Joymod  
486012426055  นายอนุเชษฐ์ ไกรกิจราษฏร์  Mr.Anuchet Kaikitrat  
496012426056  นายอภิศิษฐ์ สำราญ  Mr.Apisit Samran