มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012426008  นางสาวชุติภา เอี่ยมปาน  Miss Chutipa Aimpan  
26012426014  นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชร  Miss Thidarat Janphit  
36012426016  นางสาวนิภาพร สอาดอ่ำ  Miss Nipapron Saardum  
46012426017  นางสาวบุศรินทร์ ทะลา  Miss Butsarin Tala  
56012426023  นางสาวรัชนู นาคไทย  Miss Ratchanu Nakthai  
66012426028  นางสาววิภาวี สิงห์รักษ์  Miss Wiphawee Singrak  
76012426032  นางสาวสุพรรณวดี วะลา  Miss Suphanwadee Wala  
86012426040  นายธีรพัฒน์ ยังเอี่ยม  Mr.Teerapat Yungaiem  
96012426043  นายนพนัฐ คำสุวรรณ  Mr.Nopphanat Khamsuwan  
106012426044  นายนิติ กลิ่นเกตุ  Mr.Niti Klinkat  
116012426045  นายปฏิภาณ ศรีทอง  Mr.Patiphan Srithong  
126012426049  นายพีรวิชญ์ เมฆเสือ  Mr.Pearawit Maksua  
136012426050  นายวานิช บัวเขียว  Mr.Wanih Buakhiao  
146012426051  นายสิรภัทร ธงสันเทียะ  Mr.Siraphat Thongsanthai