มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012426058  นางสาวจิราภรณ์ สิงห์โต  Miss Jirapon Singto  
26012426066  นางสาวนวรัตน์ ทองอินทร์  Miss Naowarat Thongin  
36012426070  นางสาวปาริฉัตร สดมี  Miss Pharichat Sodmee  
46012426091  นายธนาธิป มีทั่ง  Mr.Thanatip Meetung  
56012426101  นายภูวนัย เอี่ยมมา  Mr.Poowanai Ieam-Ma  
66012426108  นายอุมัร ยิ้มนวล  Mr.Umat Yimnuan