มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012426025  นางสาวลลนา การะทัก  Miss Lalana Karathak  
26012426057  นางสาวกมลพร ทองพงษ์เนียม  Miss Kamonpon Thongpongniam  
36012426058  นางสาวจิราภรณ์ สิงห์โต  Miss Jirapon Singto  
46012426059  นางสาวณัฐนรี ชาญชัยวีระพันธ์  Miss Natnari Chanchaiweeraphun  
56012426060  นางสาวณิชาภัทร อู่อินทร์  Miss Nichaphat Aunin  
66012426061  นางสาวดลปภัสร์ ฮึกหาญณรงค์  Miss Donpapus Huekhanarong  
76012426062  นางสาวเต็มกมล ราษฎร์ประดิษฐ  Miss Temkamon Ratpradit  
86012426064  นางสาวธัญยรัตน์ ม่วงแพร  Miss Thunyarat Muangprae  
96012426065  นางสาวนภัสสร ชัยสุข  Miss Naphatsorn Chaisook  
106012426066  นางสาวนวรัตน์ ทองอินทร์  Miss Naowarat Thongin  
116012426067  นางสาวน้ำทิพย์ เปรมเมือง  Miss Namtip Preammuang  
126012426068  นางสาวนิศาชล กรแสง  Miss Nisachon Kornsang  
136012426069  นางสาวประกายกานต์ ภู่เทศ  Miss Prakaikan Phoothet  
146012426070  นางสาวปาริฉัตร สดมี  Miss Pharichat Sodmee  
156012426071  นางสาวพรพิมล จันโท  Miss Phonphimon Chantho  
166012426072  นางสาวพรสวรรค์ ชิดท่วม  Miss Phonsawan Chitthuam  
176012426074  นางสาวภาวิไล อุ่นนุช  Miss Pawilai Aunnuch  
186012426075  นางสาวรัชดาพร แก้วคำ  Miss Radchadapon Kaeokham  
196012426076  นางสาวรุ่งทิวา โตกราน  Mr.Rungtiwa Tokran  
206012426077  นางสาวลักษณารีย์ นามวงค์  Miss Laksanaree Namwong  
216012426078  นางสาววัชราภรณ์ จรแจ่ม  Miss Watcharaporn Jornjaem  
226012426079  นางสาววาสนา ขวัญแจ้ง  Miss Watsana Khwanjachaeng  
236012426080  นางสาววิลาสินี สำคัญ  Miss Wilasinee Sumkan  
246012426081  นางสาวศศิวิมล สูตรชัย  Miss Sasiwimon Sutrachai  
256012426082  นางสาวศิรินทิพย์ ช่างเงิน  Miss Sirinthip Changngoen  
266012426083  นางสาวศิริวิมล ปั้นไล้  Miss Siriwimon Phanlai  
276012426084  นางสาวอรณิช ครุฑจับนาค  Miss Orranit Krutjubnak  
286012426085  นางสาวอาทิตา คงภักดี  Miss Artita Kongpakdee  
296012426086  นางสาวอารีรัตน์ คงจะดี  Miss Areerat Kongchadee  
306012426087  นายกมลภพ บัวบานเเย้ม  Mr.Kamonpob Boubanyam  
316012426088  นายจิรวัฒน์ บุตรบุญ  Mr.Jirawat Butbun  
326012426089  นายณัฐชนน มาเกตุ  Mr.Nutchanon Maket  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012426090  นายถิรวัฒน์ ประทิศ  Mr.Thirawat Prathit  
346012426091  นายธนาธิป มีทั่ง  Mr.Thanatip Meetung  
356012426092  นายนนทวัฒน์ งามโสภา  Mr.Nontawat Ngamsopa  
366012426093  นายนฤสรณ์ พรมเสน  Mr.Narueson Phromsen  
376012426094  นายปริญญา แฟ้มคลองขอม  Mr.Parinya Faemkhlongkhom  
386012426095  นายพงศกร ศิริขจรพันธ์  Mr.Phongsakon Sirikhajonphan  
396012426096  นายพัสวี หมวดสันเทียะ  Mr.Phatsawi Muadsanthia  
406012426097  นายพีรพล กวางทอง  Mr.Peerapol Kwangthong  
416012426098  นายภัทรพงษ์ แจ้งจันทร์  Mr.Pattarapong Jaengchan  
426012426099  นายภูธิป บุญเถา  Mr.Poohthip Boontao  
436012426100  นายภูมิพรรณ คำพัก  Mr.Phumpan Khampak  
446012426101  นายภูวนัย เอี่ยมมา  Mr.Poowanai Ieam-Ma  
456012426102  นายยศสรัล จริยา  Mr.Yotsaran Jariya  
466012426103  นายรัฐชานนท์ ปั๋นจา  Mr. Ratchanon Pancha  
476012426104  นายสถาพร พวงทอง  Mr.Sathaphron Pongthong  
486012426106  นายสุทธิภัทร อ่อนละมูล  Mr.Sutipat Onlamoon  
496012426107  นายอันดามัน อินทรพันธ์  Mr.Oandaman Intharaphan  
506012426108  นายอุมัร ยิ้มนวล  Mr.Umat Yimnuan  
516012426109  นางสาวศิริพรรณ รอดเจริญ  Miss Siriphan Rotcharoen  
526012426110  นางสาวศิริพร รอดเจริญ  Miss Siriporn Rotcharoen