มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012427008  นางสาวรัตตะวัน บุญเจริญ  Miss Rattwun Buncharoen  
26012427019  นายณัชพล รักแก้ว  Mr.Natchaphon Rakkaeo  
36012427020  นายธนวัฒน์ สาดอ่ำ  Mr.Thanawat Satam  
46012427023  นายธรรมรัตน์ ใจเที่ยงธรรม  Mr.Thammarat Jaithiangtham  
56012427026  นายปริญญา กลั่นหวาน  Mr.Parinya Klanhwan  
66012427028  นายพีรวัส พรหมสวาสดิ์  Mr.Peerawat Phomsawat  
76012427032  นายอัษฎายุธ ปิ่นณรงค์  Mr.Atsadawat Pinnarong