มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012427001  นางสาวชนกนันต์ ทองศิริ  Miss Chanoknan Tongsiri  
26012427002  นางสาวณัฐริกา จิตรทรัพย์  Miss Nuttarika Jitsap  
36012427003  นางสาวธวัลรัตน์ ดาเดช  Miss Thawanrat Dadech  
46012427004  นางสาวธัญวรัตน์ ปิ่นสกุล  Miss Tunwarath Pinsakul  
56012427005  นางสาวนัทธมน พวงทอง  Miss Natthamol Puangtong  
66012427007  นางสาวภาณุมาศ กาสุด  Miss Phanumas Kasood  
76012427008  นางสาวรัตตะวัน บุญเจริญ  Miss Rattwun Buncharoen  
86012427009  นางสาวรัตนาภรณ์ เย็นอ่อน  Miss Ratanaporn Yenorn  
96012427010  นางสาววราพร สอนน้อย  Miss Waraphorn Sonnoi  
106012427011  นางสาววีริศรา ต้มกลั่น  Miss Wirisara Tomklan  
116012427012  นางสาวศศิภา ภู่มณี  Miss Sasipa Phoomanee  
126012427013  นางสาวศศิมา อุปบุตร  Miss Sasima Auppabut  
136012427014  นางสาวศิริลักษณ์ ใจกุศล  Miss Sirirak Jaikuson  
146012427015  นางสาวศุทธหทัย แก้วกำพล  Miss Suttahathai Kaewkumpon  
156012427017  นางสาวสุชานาถ ทองพัด  Miss Suchanat Thongpad  
166012427018  นางสาวสุนิตา สุขฉิม  Miss Sunita Sukchim  
176012427019  นายณัชพล รักแก้ว  Mr.Natchaphon Rakkaeo  
186012427020  นายธนวัฒน์ สาดอ่ำ  Mr.Thanawat Satam  
196012427021  นายธนาธิป เปลี่ยนเชื้อ  Mr.Tanatip Plianchuea  
206012427022  นายธนิภัทร ธรรมเนียมใหม่  Mr.Thaniphat Thamniammai  
216012427023  นายธรรมรัตน์ ใจเที่ยงธรรม  Mr.Thammarat Jaithiangtham  
226012427024  นายธีร์ธวัช มัชฌิมา  Mr.Tethawat Macchima  
236012427025  นายบุญญฤทธิ์ พรมเสือ  Mr.Bunyarit Phromsuea  
246012427026  นายปริญญา กลั่นหวาน  Mr.Parinya Klanhwan  
256012427027  นายปัญญา ศรีจูม  Mr.Panya Sichum  
266012427028  นายพีรวัส พรหมสวาสดิ์  Mr.Peerawat Phomsawat  
276012427032  นายอัษฎายุธ ปิ่นณรงค์  Mr.Atsadawat Pinnarong  
286012427033  นายอิสริยยศ คัชมาตย์  Mr.Aisariyayot Kutchamat