มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012427034  นางสาวกุสุมา โพธิ์ศรี  Miss Kusuma Phosi  
26012427035  นางสาวฐณัฐพร อยู่ยัง  Miss Tanatporn Yooyoung  
36012427036  นางสาวธัญชนก อนงค์นุช  Miss Thnuaychnok Anongnut  
46012427037  นางสาวนพมาศ สามิตร  Miss Noppamat Samit  
56012427038  นางสาวนพรัตน์ กำวัน  Miss Nopparut Kamwan  
66012427039  นางสาวนวลนภา หอมสิงทอง  Miss Nuannapha Homsingthong  
76012427040  นางสาวนุชนาฎ บัวแก้ว  Miss Nutchanat Buakaeo  
86012427041  นางสาวเบญจพร เอี่ยมกำแพง  Miss Benjaporn Iamkampang  
96012427042  นางสาวเบญจรัตน์ เงินตาสุข  Miss Benjarat Ngoentasuk  
106012427043  นางสาวปิยฉัตร ศรีสวัสดิ์  Miss Piyachat Srisawat  
116012427044  นางสาวปิยมน ทับทิม  Miss Piyamon Thapthim  
126012427045  นางสาวมาริสา หมื่นสิน  Miss Marisa Muensin  
136012427046  นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเข้ม  Miss Rattanapron Kaewkem  
146012427047  นางสาวสโรชา คงเกษม  Miss Sarocha Khongkasem  
156012427048  นางสาวสิริลักษณ์ แก้วประภา  Miss Sirilak Keawprapha  
166012427049  นางสาวอทิตยา ศรีสุข  Miss Athittaya Sisuk  
176012427050  นางสาวอารีญา จันทร์วิสิทธิ์  Miss Areeya Janwisit  
186012427051  นายกิตติศักดิ์ ศิริ  Mr.Kittisak Siri  
196012427052  นายเกียรติศักดิ์ ปิ่นแก้ว  Mr.Kiattisak Pinkaew  
206012427054  นายณัฐชา สินประเสริฐรัตน์  Mr.Natcha Sinprasoetrat  
216012427055  นายธนพล สุดตา  Mr.Thanaphon Sudta  
226012427056  นายธนภัทร โตประพันธ์  Mr.Thanaphat Toprapon  
236012427057  นายธรรมรัตน์ ยิ้มอิ่ม  Mr.Thammarat Yim-im  
246012427058  นายพงศ์ศิริ สระโกทอง  Mr.Phongsiri Srakothong  
256012427059  นายพัฒนายุทธ์ อินหันต์  Mr.Pattanayut Inhan  
266012427060  นายภาณุพงศ์ อาจองค์  Mr.Panupong Arj-Ong  
276012427061  นายภูมินทร์ ทองบุดดา  Mr.Poomin Thongbudda  
286012427062  นายสุวิทย์ ทองดรอ่ำ  Mr.Suvit Thongdonam  
296012427063  นายอภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน  Mr.Apisit Thongdonmuan