มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012614002  นางสาวกรกช ขุนทอง  Miss Korakot Kunthong  
26012614003  นางสาวกุลรัตน์ แผนสุวรรณ  Miss Kunrat Phaensuwan  
36012614006  นางสาวณัฐวิภา เทียนคำ  Miss Natthawipa Thiankham  
46012614032  นายต้นตระการ โฉมเกตุ  Mr.Thontrakarn Chomkate  
56012614036  นายปวินทร์ เมฆเจริญ  Mr.Pavin Mekcharoen  
66012614041  นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทย  Mr.Saharat Suppholthai  
76012614043  นายอชิตพล ปรีกมล  Mr.Achitapol Preekamol