มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012614001  นางสาวกมลเนตร รถทอง  Miss Kamonnest Rodthong  
26012614002  นางสาวกรกช ขุนทอง  Miss Korakot Kunthong  
36012614003  นางสาวกุลรัตน์ แผนสุวรรณ  Miss Kunrat Phaensuwan  
46012614004  นางสาวชลิตา ทาสี  Miss Chalita Thasi  
56012614005  นางสาวณัชชา นุสวัสดิ์  Miss Natcha Nusawat  
66012614006  นางสาวณัฐวิภา เทียนคำ  Miss Natthawipa Thiankham  
76012614007  นางสาวดลลัดดา นาเกลือ  Miss Donlatda Nakluea  
86012614008  นางสาวธนัชชา กุนากุล  Miss Thanatcha Kunakun  
96012614009  นางสาวนภาวรรณ ศรีแก้ว  Miss Napawan Srikaew  
106012614010  นางสาวพัชรินทร์ คำเหล็ก  Miss Phatcharin Khamlek  
116012614011  นางสาวภูริชญา ทิพย์สันเทียะ  Miss Phuritchaya Thipsanthia  
126012614012  นางสาวมลฤดี สุขเจริญ  Miss Monrudee Sukjarern  
136012614015  นางสาวศุรัชณี อุดมกิจมงคล  Miss Suradchanee Udomkidmongkon  
146012614016  นางสาวสมัญญา รู้คุณ  Miss Samanya Rukhun  
156012614017  นางสาวสิราวรรณ จิตรบรรเทา  Miss Sirawan Jitbantao  
166012614018  นางสาวสุกัญญา มั่งจิ๋ว  Miss Sukanya Mangchio  
176012614020  นางสาวอมรรัตน์ ปักษากุล  Miss Amonrat Paksakun  
186012614021  นางสาวอารีรัตน์ ยอดน้อย  Miss Arirat Yodnoi  
196012614023  นายคณิน โตอุ่น  Mr.Kanin Toaun  
206012614024  นายจิรพงศ์ จุลจันทร์  Mr.Jirapong Junjan  
216012614025  นายเจษฎา หุ่นอินทร์  Mr.Jatsada Hunin  
226012614026  นายชนาธิป เกษาพร  Mr.Chanatip Kesaporn  
236012614027  นายชุติเดช เกตุจีน  Mr.Chutidet Ketchin  
246012614029  นายณัฐนัย นิ่มปาน  Mr.Natthanai Nimpan  
256012614030  นายณัฐพล ศรีแก้ว  Mr.Nattapon Sreekaew  
266012614031  นายณัฐวัฒน์ เปี่ยมศรีเพชร  Mr.Natthawat Piamsriphet  
276012614032  นายต้นตระการ โฉมเกตุ  Mr.Thontrakarn Chomkate  
286012614033  นายธนากร อำรุง  Mr.Thanakon Oamrung  
296012614035  นายปทวี ปานกลิ่น  Mr.Patawee Panklin  
306012614036  นายปวินทร์ เมฆเจริญ  Mr.Pavin Mekcharoen  
316012614037  นายพิธิภัทร เมืองเหลือ  Mr.Pitipat Muanglua  
326012614039  นายวงศธร ทนุศักดิ์  Mr.Wongsatorn Thanusak  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336012614040  นายวิศรุต เจริญสุข  Mr.Witsarut Jarunsuk  
346012614041  นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทย  Mr.Saharat Suppholthai  
356012614042  นายสิทธิพล สิงหา  Mr.Sitthiphon Singha  
366012614043  นายอชิตพล ปรีกมล  Mr.Achitapol Preekamol  
376012614044  นายอิทธิพัทธ์ บัวศรี  Mr.Aittipat Buasri  
386012614089  นายเอกชัย ภาประเวศ  Mr.Ekachai Phapraveit