มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012614002  นางสาวกรกช ขุนทอง  Miss Korakot Kunthong  
26012614003  นางสาวกุลรัตน์ แผนสุวรรณ  Miss Kunrat Phaensuwan  
36012614006  นางสาวณัฐวิภา เทียนคำ  Miss Natthawipa Thiankham  
46012614011  นางสาวภูริชญา ทิพย์สันเทียะ  Miss Phuritchaya Thipsanthia  
56012614024  นายจิรพงศ์ จุลจันทร์  Mr.Jirapong Junjan  
66012614026  นายชนาธิป เกษาพร  Mr.Chanatip Kesaporn  
76012614032  นายต้นตระการ โฉมเกตุ  Mr.Thontrakarn Chomkate  
86012614036  นายปวินทร์ เมฆเจริญ  Mr.Pavin Mekcharoen  
96012614037  นายพิธิภัทร เมืองเหลือ  Mr.Pitipat Muanglua  
106012614041  นายสหรัฐ ทรัพย์ผลไทย  Mr.Saharat Suppholthai  
116012614043  นายอชิตพล ปรีกมล  Mr.Achitapol Preekamol