มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012614064  นายจักรพล กาดีวงค์  Mr. Jakkrapon Kadeewong  
26012614065  นายเจตน์ บุณยะรัตน์สุวิมล  Mr.Jade Boonyaratsuwimol  
36012614076  นายมหรรณพ เขียวประเสริฐ  Mr.Mahannop Khieoprasroeth  
46012614082  นายสุทธิชน น้อยแสง  Mr.Sutthichon Noisaeng  
56012614083  นายเสฎฐวุฒิ จูจันทร์  Mr.Saetthawut Chuchan  
66012614084  นายอนุพงศ์ ขัติยะวงศ์  Mr.Anuphong Khattiyavong