มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012614022  นายกฤษฎา สวัสดิ์ดิเรกศาล  Mr.Krissada Sawaddireksal  
26012614045  นางสาวกาญจนา มากมา  Miss Kanchana Makma  
36012614047  นางสาวดุสิตา นิยมธรรมนิตย์  Miss Dusita Niyomthammanit  
46012614048  นางสาวทัศนีวรรณ พาสี  Miss Thasaneeiwan Pasee  
56012614050  นางสาวนลินี บุญคง  Miss Nalini Bunkhong  
66012614051  นางสาวปัทมา ด้วงมูล  Miss Pattama Doungmool  
76012614053  นางสาวเฟื่องฟ้า ชาวไทย  Miss Fuaengfa Chaothai  
86012614054  นางสาวฐานิดา ทิมเถื่อน  Miss Thanida Thimthuean  
96012614056  นางสาวศลิลทิพย์ คำคละ  Miss Salinthip Khamkhla  
106012614058  นางสาวสุภาพร เกษร  Miss Supapron Keson  
116012614060  นางสาวอักษราภัค มานุวงษ์  Miss Auksalapuk Marnuwong  
126012614061  นางสาวอัจฉรีญา พยัคฆ์เกษม  Miss Atchareeya Payakkasem  
136012614062  นางสาวอาภาภัทร ชูบุญ  Miss Arprapat Chooboon  
146012614063  นายเกียรติภูมิ แซ่อึง  Mr. Kiattiphum Saeoueng  
156012614064  นายจักรพล กาดีวงค์  Mr. Jakkrapon Kadeewong  
166012614065  นายเจตน์ บุณยะรัตน์สุวิมล  Mr.Jade Boonyaratsuwimol  
176012614066  นายชนาธิป สุขเกษม  Mr.Chanatip Sukkasem  
186012614067  นายชลดรงค์ สังข์อยู่  Mr.Choldarong Sangyoo  
196012614070  นายธีรเดช คำภูเมือง  Mr.Teradat Khamphumueang  
206012614071  นายธีรวุฒิ ใจวงศ์  Mr.Teerawut Jaiwong  
216012614072  นายนคพล จงรักษ์  Mr.Nakaphon Jonglak  
226012614074  นายปานะพันธ์ ขำจันทร์  Mr.Panapan Kamjan  
236012614075  นายพีรพล จันทะมา  Mr.Phiraphon Chanthama  
246012614076  นายมหรรณพ เขียวประเสริฐ  Mr.Mahannop Khieoprasroeth  
256012614080  นายศราวุธ ตะกรุด  Mr.Sarawut Takrud  
266012614081  นายศุภชัย อ้นปาน  Mr.Supachai Onpan  
276012614082  นายสุทธิชน น้อยแสง  Mr.Sutthichon Noisaeng  
286012614083  นายเสฎฐวุฒิ จูจันทร์  Mr.Saetthawut Chuchan  
296012614084  นายอนุพงศ์ ขัติยะวงศ์  Mr.Anuphong Khattiyavong  
306012614086  นางสาวอมรรัตน์ บุญลาภ  Miss Amonrut Bunlap  
316012614087  นายณัฐกมล เหล็กเมฆ  Mr.Natkamon Lekmek