มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012614064  นายจักรพล กาดีวงค์  Mr. Jakkrapon Kadeewong  
26012614065  นายเจตน์ บุณยะรัตน์สุวิมล  Mr.Jade Boonyaratsuwimol  
36012614076  นายมหรรณพ เขียวประเสริฐ  Mr.Mahannop Khieoprasroeth  
46012614083  นายเสฎฐวุฒิ จูจันทร์  Mr.Saetthawut Chuchan  
56012614084  นายอนุพงศ์ ขัติยะวงศ์  Mr.Anuphong Khattiyavong