มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012617010  นางสาวมณฑาทิพย์ บำรุงสิน  Miss Monthathip Bumrungsin  
26012617024  นายวรวิบูล พูลหน่าย  Mr.Worawibool Poolnai  
36012617025  นายเอกมีชัย เอี่ยมแก้ว  Mr.Akemechai Eaimkaw  
46012617027  นายกฤติยกรณ์ อินมี  Mr. Krittiyakorn Jnmee