มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012617001  นางสาวกัญญณัฐ มีชูบท  Miss Kanyanat Meechubot  
26012617002  นางสาวชนกานต์ พิมสี  Miss Chanakan Phimsee  
36012617003  นางสาวชลธิชา กุดนอก  Miss Chonticha Kudnork  
46012617004  นางสาวณัฏฐมล ปราบประโคน  Miss Nattamol Prabprakhon  
56012617005  นางสาวเต็มศิริ จันทนา  Miss Temsiri Janthana  
66012617006  นางสาวประภารัตน์ อ่ำใจ  Miss Praparat Amjai  
76012617007  นางสาวพรสวรรค์ ทับใจดี  Miss Ponsawan Tapjaidee  
86012617008  นางสาวแพรวพรรณ บ่ายเมือง  Miss Praewphun Baimueang  
96012617009  นางสาวภัฐราภรณ์ มิ่งสมร  Miss Pattaraporn Mingsamorn  
106012617010  นางสาวมณฑาทิพย์ บำรุงสิน  Miss Monthathip Bumrungsin  
116012617013  นางสาวรัตน์ศิกา ถองทอง  Miss Ratsika Tongthong  
126012617014  นางสาวสุพิชา ธีระกัญ  Miss Suphicha Thirakan  
136012617016  นางสาวอุไรวรรณ แถบวิลัย  Miss Auraiwan Thaepwilai  
146012617018  นายบุญญฤทธิ์ วงค์ประเสริฐ  Mr.Bunyarit Wongprasroeth  
156012617019  นายประภพ จันทพิมพะ  Mr.Praphop Janthaphimpha  
166012617020  นายปริญญา เขียวคล้าย  Mr.Parinya Keawklai  
176012617021  นายพงศธร ภู่เสือ  Mr.Pongsaton Poosue  
186012617024  นายวรวิบูล พูลหน่าย  Mr.Worawibool Poolnai  
196012617025  นายเอกมีชัย เอี่ยมแก้ว  Mr.Akemechai Eaimkaw  
206012617027  นายกฤติยกรณ์ อินมี  Mr. Krittiyakorn Jnmee