มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012428007  นางสาวรมิดา นวลคำ  Miss Ramida Nuankham  
26012428010  นางสาวพัชรี นำพา  Miss Patcharee Nampa  
36012428025  นายจิรวัฒน์ พยัฆคง  Mr.Jirawat Payakkong  
46012428028  นายอธิพงษ์ นาทิพย์  Mr.Athiphong Nathip  
56012428034  นายสิรดนัย โอโสทอง  Mr.Siradanai Aosothong  
66012428035  นายภาคิน ชลทานนท์  Mr. Pakin Chontanon