มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16012428001  นางสาวกัญญาพร สนใจ  Miss Kunyaporn Sonjai  
26012428002  นางสาวจุฑาทิพย์ เผือกบัณฑิตย์  Miss Chuthathip Phueakbandit  
36012428003  นางสาวชนัญดา ชื่นกมล  Miss Chanunda Chunkamon  
46012428004  นางสาวฐิตินันท์ ตองสารี  Miss Thitinan Tongsaree  
56012428005  นางสาวฐิติมา เฉียงเหนือ  Miss Thitima Chiangnuea  
66012428006  นางสาวณัฐมล มันพร้าว  Miss Natthamon Manphrao  
76012428007  นางสาวธวัลหทัย นวลคำ  Miss Thawanhathai Nuankham  
86012428008  นางสาวนิภาวรรณ ไขศรี  Miss Niphawan Khaisri  
96012428009  นางสาวพัชรา โสมาศรี  Miss Patchala Somasee  
106012428010  นางสาวพัชรี นำพา  Miss Patcharee Nampa  
116012428011  นางสาวพิมประภัทร วิจิตปัญญา  Miss Pimpapat Wijitpunya  
126012428012  นางสาวมนฤทัย ปันมิตร  Miss Monluethai Panmit  
136012428013  นางสาวลลิตา แตงหมี  Miss Lalita Tangmee  
146012428014  นางสาววนิดา ปัญติ  Miss Wanida Panti  
156012428015  นางสาววรวรรณ หอยสังข์  Miss Worawan Hoysung  
166012428017  นางสาววิชญาดา สาททอง  Miss Witchayada Satthong  
176012428018  นางสาวศศิประภา รอดวิหก  Miss Sasiparpha Rodwihok  
186012428019  นางสาวศุภนิดา ปิ่นทอง  Miss Suphanida Pinthong  
196012428020  นางสาวสรัญญา เชี่ยวชาญ  Miss Saranya Cheawchan  
206012428022  นางสาวเสาวลักษณ์ กลิ่นสมาธิ  Miss Saowarak Klinsamati  
216012428023  นางสาวอังคณาภรณ์ ประสานมาตร  Miss Angkanaphorn Prasanmat  
226012428025  นายจิรวัฒน์ พยัฆคง  Mr.Jirawat Payakkong  
236012428026  นายธนากร แก้วเจริญ  Mr.Thanakorn Kaewjaroen  
246012428027  นายธีรวัตร กระเสาร์  Mr.Thirawat Krasao  
256012428028  นายอธิพงษ์ นาทิพย์  Mr.Athiphong Nathip  
266012428029  นายอภิสิทธิ์ แย้มเมล์  Mr.Aphisit Yaemme  
276012428032  นางสาวมานิตา ทองหล่อง  Miss Manita Thonglong  
286012428033  นายสมภูมิ รักปรางค์  Mr.Somphum Rakprang  
296012428034  นายสิรดนัย โอโสทอง  Mr.Siradanai Aosothong  
306012428035  นายภาคิน ชลทานนท์  Mr. Pakin Chontanon