มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน ก.3 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16015247001  นางสาวชุรีพร บุญโสภา  Miss Chuleeporn Bunsopha  
26015247007  นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองหงำ  Miss Rachadaporn Thogngam  
36015247011  นายกฤษณพล สุขเสนา  Mr.Kritsanapol Suksena  
46015247014  นายธเนศวร ช่วยบุญ  Mr.Thanesuan Chuaybun  
56015247015  นายธัญญรัตน์ ทองบุรี  Mr.Thanyarat Thongburee  
66015247022  นายวิชชากร ศีราวงค์  Mr.Wichakorn Serawong