มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013103001  นางสาวกรรวี สมสกุล  Miss Konrawe Somsakul  
26013103002  นางสาวจรัลพร ขวัญแจ่ม  Miss Charanphon Khwanchaem  
36013103003  นางสาวจินดารัตน์ แก้วสีเขียว  Miss Jindarat Kaewseekhiao  
46013103004  นางสาวจิราพร แสนสุข  Miss Jiraporn Sansuk  
56013103005  นางสาวฉัตรนภา ลาภเงิน  Miss Chadnapa Lab-Ngoen  
66013103006  นางสาวชนาพร หาระชอน  Miss Chanaporn Harachon  
76013103007  นางสาวชยุดา ที่ดินดำ  Miss Chayuda Thidindam  
86013103008  นางสาวชลิตา นันทา  Miss Chalita Nunta  
96013103009  นางสาวฐิติมาพร ซ้อนใส  Miss Thitimaporn Sonsai  
106013103011  นางสาวนฤมล แก้วสมบัติ  Miss Naruemon Kaeosombat  
116013103012  นางสาวนัฐสิมา พักแย้ม  Miss Natsima Phakyaem  
126013103013  นางสาวพรชนก แสงสุวรรณ  Miss Pornchanok Sangsuwan  
136013103014  นางสาวมณีนุช บุริโท  Miss Maneenuch Burito  
146013103015  นางสาวมณีรัตน์ ศรีเหลา  Miss Maneerat Srilao  
156013103016  นางสาวมนัสชนก เดื่อทั่ง  Miss Manuschanok Dueatang  
166013103017  นางสาวมิ่งขวัญ โภคา  Miss Mingkhwan Poka  
176013103018  นางสาวยศวดี คำเหลือง  Miss Yodsavadee Kamleang  
186013103019  นางสาวรพีพรรณ พันนาสี  Miss Raphiphan Phannasi  
196013103020  นางสาววริศรา มงคล  Miss Waritsara Mongkhon  
206013103021  นางสาววิสุทธิยา พละสาร  Miss Wisutthiya Phalasarn  
216013103022  นางสาวศิริลักษณ์ ลมลอย  Miss Sirirak Lomloy  
226013103023  นางสาวศิริวิมล ศรีคุ้ม  Miss Siriwimon Srikum  
236013103024  นางสาวศุภรัตน์ สีดาพรม  Miss Suparat Seedaporm  
246013103025  นางสาวศุรตา คล้ายฉิม  Miss Surata Khlaichim  
256013103026  นางสาวสุมิตตา พักแย้ม  Miss Sumitta Phakyaem  
266013103027  นางสาวอทิติยาภรณ์ พูลเพิ่ม  Miss Atitiyaporn Poonperm  
276013103028  นางสาวอมิตา ขุนพยัคฆ์  Miss Amita Kunpayak  
286013103029  นางสาวเอมอร คำพาดี  Miss Aemon Khampadee  
296013103030  นายสุทธิราช อ่อนจิ๋ว  Mr.Sudtirat On-Jiw