มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013103031  นางสาวกนกวรรณ จันทะคุณ  Miss Kanokwan Chanthakhun  
26013103032  นางสาวกนกวรรณ น้อยพินิจ  Miss Kanokwan Noipinit  
36013103033  นางสาวกมลชนก บัวทอง  Miss Kamonchanok Buathong  
46013103034  นางสาวกัณฑมาศ วงค์ไชย  Miss Kantamat Wongchai  
56013103035  นางสาวกัลยาณี รุ่งฉัตร  Miss Kunyanee Rungchat  
66013103036  นางสาวจุฑามาศ ฮวบเจริญ  Miss Jutamas Huabjaroen  
76013103037  นางสาวชญาภา เพ็งคุ้ม  Miss Chayapa Phengkum  
86013103038  นางสาวชมพูนิกข์ แสงศรี  Miss Chompunick Sangsri  
96013103039  นางสาวชรินรัตน์ อ้อยแก  Miss Charinrat Ooykae  
106013103040  นางสาวชลธิชา มลทาทิพย์  Miss Chonticha Moltatip  
116013103041  นางสาวชิดชนก ยอดปรีด์  Miss Chitchanok Yodpree  
126013103042  นางสาวณัฐกานต์ ป้องคุ้ม  Miss Nattakarn Pongkum  
136013103043  นางสาวดวงกมล วงศาทอง  Miss Duangkamon Wongsatong  
146013103044  นางสาวธิตินันท์ พิลาบุตร  Miss Thitinan Philabut  
156013103045  นางสาวนฤมล เวียงวิเศษ  Miss Narumon Weangwiset  
166013103046  นางสาวนันท์นภัส ภุมมา  Miss Nannapat Pumma  
176013103048  นางสาวนารี ภู่กันณ์  Miss Naree Phookan  
186013103049  นางสาวนิลาวัลย์ ฤทธิเกรียง  Miss Nilawan Ridtikaing  
196013103050  นางสาวนีรภา ปราศัย  Miss Neerapa Prasai  
206013103051  นางสาวพรวลัย พวงศรีแก้ว  Miss Pornwalai Phuangsrikaew  
216013103052  นางสาวพินันทา ทองคำ  Miss Pinanta Thongkham  
226013103053  นางสาวภัททราภรณ์ พุ่มเพ็ชร  Miss Puttaraporn Pumpech  
236013103054  นางสาวมินตรา ศรีอุ่นดี  Miss Mintra Sri-undee  
246013103055  นางสาวสุชาดา คงกะศรี  Miss Suchada Khongkasri  
256013103056  นางสาวสุภาพร บุตรสักสาม  Miss Suphaphon Butrsaksam  
266013103057  นางสาวสุรีย์พร สวนม่วง  Miss Suleepron Suanmuang  
276013103058  นางสาวอมรรัตน์ สามโพธิ์ศรี  Miss Amonrat Samphosri  
286013103059  นางสาวอรญา พรมพินิจ  Miss Oraya Phomphinit  
296013103060  นางสาวอารยา อินทร์รอด  Miss Araya Inrot