มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013103061  นางสาวกัลย์สุดา ตะไรพรม  Miss Kansuda Taraiprom  
26013103062  นางสาวจิราวรรณ จาดเปรม  Miss Jirawan Jadpem  
36013103063  นางสาวชมพูนุช จันทร์หอม  Miss Chomphunut Chanhom  
46013103064  นางสาวชลธิดา อ่อนฉุน  Miss Chonthida Onchun  
56013103065  นางสาวโชสิตา ทรัพย์สิน  Miss Chosita Sapsin  
66013103066  นางสาวณัฐตยา เทพบุรี  Miss Nattaya Thepburee  
76013103067  นางสาวทัศวรรณ ประภาษี  Miss Tasawan Prapasee  
86013103068  นางสาวธนิษฐา โถปิก  Miss Thanithar Thoepik  
96013103069  นางสาวนรินรัตน์ ท่าทราย  Miss Narinrat Thasai  
106013103070  นางสาวน้ำฝน บุตรทา  Miss Namfon Buttha  
116013103071  นางสาวปวีณา ทองเทศ  Miss Pawina Thongthet  
126013103073  นางสาววิชิตา พูลรักษ์  Miss Wichita Poonruck  
136013103075  นางสาวศิริลักษณ์ แสนชัย  Miss Sirilak Saenchai  
146013103076  นางสาวสมฤดี พรมหาลา  Miss Somluedi Promhala  
156013103077  นางสาวสาวิตรี ประสารสืบ  Miss Savitee Prasansueb  
166013103078  นางสาวสิริโสภา เสือแก้ว  Miss Sirisopa Sueakaew  
176013103079  นางสาวสุกฤตา พรหมมา  Miss Sukritta Phromma  
186013103080  นางสาวสุภาภรณ์ ออมไธสง  Miss Suparporn Oomthaisong  
196013103081  นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวคล้าย  Miss Saowarak Kheawkray  
206013103082  นางสาวอทิชา คงทอง  Miss Aticha Kongthong  
216013103083  นางสาวอภิรพร เกษมรัตน์  Miss Aphiraporn Kasemrat  
226013103084  นางสาวอาทิตยา กันนะราช  Miss Arthittaya Kannarat  
236013103085  นางสาวอารีรัตน์ ทองล้อม  Miss Arreerat Tonglom  
246013103088  นางสาวอัจฉริยา แก้วมหาชัย  Miss Atchariya Kaewmahachai