มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013112001  นางสาวกมลรัตน์ แก้วมิตร  Miss Kamonrat Kaeomit  
26013112002  นางสาวกมลวรรณ กมลรัตน์  Miss Kamolwan Kamolrat  
36013112003  นางสาวกรรณิการ์ อยู่กล่ำ  Miss Kannika Yooklam  
46013112004  นางสาวชลาลัย แดงแก้ว  Miss Chalalai Daengkae  
56013112005  นางสาวชุติมณฑน์ วงษ์ทอง  Miss Chootimon Vongtong  
66013112006  นางสาวณัฐณิชา วรชินา  Miss Natnicha Worachina  
76013112007  นางสาวณัฐธิดา ทองประกอบ  Miss Natthida Thongprakop  
86013112008  นางสาวณัฐวรรณ สิงห์คูณ  Miss Natthawan Singkun  
96013112009  นางสาวดวงกมล มะละมูล  Miss Duangkamon Malamun  
106013112010  นางสาวเดือนนภา นาเกลือ  Miss Dernapa Nakaul  
116013112011  นางสาวธัญวรัตน์ ธัญญวานิช  Miss Thanwarat Thanyawanit  
126013112012  นางสาวนริศรา เนตรคำ  Miss Naritsara Netkham  
136013112013  นางสาวนัทวรรณ บุญยัง  Miss Natthawan Boonyang  
146013112014  นางสาวบุญญานุช เธียรพิเชษฐพงศ์  Miss Boonyanuch Tianpichetphong  
156013112015  นางสาวปาริฉัตร รอดเพชร  Miss Parichat Rodpet  
166013112016  นางสาวพรพิไล ไทยนาทม  Miss Pornpilai Thainatom  
176013112017  นางสาวเมษยา หอมเพชร  Miss Masaya Homphet  
186013112018  นางสาววรรณศิริ เงินเนตร์  Miss Wannasiri Ngoennet  
196013112019  นางสาววิภาภรณ์ โคตรภูเขียว  Miss Wiphaphon Khotphukhiao  
206013112020  นางสาวศรีสุดา ไชยวงศ์  Miss Srisuda Chaiyawong  
216013112021  นางสาวศันสนีย์ ใหม่คามิ  Miss Sansanee Maikami  
226013112022  นางสาวสมฤทัย พณิชนันทเวช  Miss Somruethai Panitnantawet  
236013112023  นางสาวสุธิตา เลิศไธสง  Miss Suthita Lerttaisong  
246013112024  นายกิตติ ประทาน  Mr.Kitti Pathan  
256013112025  นายเกียรติวุฒิ เผือกพ่วง  Mr.Kiattiwut Phueakphuang  
266013112026  นายชาณุวัฒน์ ปานแจ้ง  Mr.Chanuwat Panjaeng  
276013112027  นายปฏิภาณ บุญนวล  Mr.Patiphan Bunnual  
286013112028  นายพิชชากร ปศุพันธาภิบาล  Mr.Pitchagon Pasuphanthaphiban  
296013112029  นายยรรยง พนารัตน์ธารา  Mr.Yanyong Phanaratthara  
306013112030  นายวสุ สืบวงษ์รอด  Mr.Wasu Suebwongrod