มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013112031  นางสาวกมลพร รัฐอินทร์  Miss Kamonporn Rattain  
26013112032  นางสาวกัญญาณัฐญ์ ศรีขำ  Miss Kanyanut Srikham  
36013112033  นางสาวกัญญารัตน์ นาคอินทร์  Miss Kanyarat Nakain  
46013112035  นางสาวขวัญชนก วรสันต์  Miss Kwanchanok Worasan  
56013112036  นางสาวจิราภรณ์ ศรีอินทร์  Miss Jiraporn Seein  
66013112037  นางสาวชลิตา สุขจิตร  Miss Chalita Sukjit  
76013112038  นางสาวฐิตาพร แก่นมีชัย  Miss Thitaphon Kaenmichai  
86013112039  นางสาวดารารัตน์ ป้อมทอง  Miss Dararat Pomthong  
96013112040  นางสาวทิพธัญญา บัณฑิตสกุลชัย  Miss Tiptanya Bandidsakunchai  
106013112041  นางสาวนัทธมน ขันติสถาพร  Miss Nattamon Kantisataporn  
116013112043  นางสาวประวีณา จั่นจีน  Miss Pravena Junjeen  
126013112044  นางสาวปรียานุช พรมอาจ  Miss Preeyanuch Phromart  
136013112046  นางสาวเพ็ญนภา อวนศรี  Miss Pennapa Ouansri  
146013112047  นางสาวแพรวพรรณ หงษ์สระแก้ว  Miss Prawpan Hongsakaew  
156013112048  นางสาวภัทราวดี ชิตยวงษ์  Miss Pattarawadee Chittayawong  
166013112049  นางสาวรมณีย์ พรถึง  Miss Rommanee Pornthong  
176013112050  นางสาววรัญญา ชาภิรมย์  Miss Warunya Chapirom  
186013112051  นางสาววริศรา สายกาลย์  Miss Warisara Saykal  
196013112052  นางสาวอรสุดา ภู่ประเสริฐ  Miss Onsuda Phupasoet  
206013112053  นายกิตติกวิน โคกทอง  Mr.Kittikawin Khoktong  
216013112054  นายกิตตินันท์ น้อยอ่ำ  Mr.Kittinan Noi-Um  
226013112055  นายจักรพงศ์ อินทร์ศรี  Mr.Gakkapong Insri  
236013112056  นายชินวุฒิ อำคา  Mr.Chinnawut Amka  
246013112057  นายธนาธร เดวีเลาะ  Mr.Thanatorn Dewilo  
256013112058  นายภานุพงษ์ ม่วงมุข  Mr.Panupong Muangmuk  
266013112059  นายวุฒิชัย มีมุข  Mr.Wutthichai Meemook  
276013112060  นายอนุชิต มงคลเฉลิม  Mr.Anuchit Mongkhonchaloem