มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013113001  นางสาวกนกพร จันทร์ส้ม  Miss Kanokporn Jansom  
26013113002  นางสาวกมลพรรณ รักวุ่น  Miss Kamonphan Rakwun  
36013113003  นางสาวกิติวรรณ บุตรคุณ  Miss Kitiwan Bootkun  
46013113004  นางสาวเกษณีย์ ศิริ  Miss Katsanee Siri  
56013113005  นางสาวขวัญเรือน ทองล้ำ  Miss Kwanruen Thonglam  
66013113007  นางสาวชวาลา เก้าสี  Miss Chawala Kaosee  
76013113008  นางสาวโชติกา ทับทอง  Miss Chotika Thabthong  
86013113011  นางสาวธนัญญา โสประดิษฐ์  Miss Tananya Sopradit  
96013113012  นางสาวเบญจรัตน์ ทาราช  Miss Benjarat Tarach  
106013113013  นางสาวปณิตา มูลเฉลิม  Miss Panita Moonchalerm  
116013113014  นางสาวปทิตตา เสนาดี  Miss Patitta Senadee  
126013113015  นางสาวพนิดา ดีดน้อย  Miss Panida Deednoi  
136013113016  นางสาวพรพรหม พรมแพร  Miss Phonphrom Phromphae  
146013113017  นางสาวพิมพ์นิภา ลำมะยศ  Miss Pimnipa Lammayot  
156013113018  นางสาวเพชรไพลิน ปาณะดิษ  Miss Petpailin Panadis  
166013113019  นางสาววิยะดา บัวชุม  Miss Wiyada Buachum  
176013113020  นางสาวศรศิลป์ ศรแก้ว  Miss Sonsin Sonkaew  
186013113021  นางสาวศุภรัตน์ ปิ่นเงิน  Miss Suparat Pinngern  
196013113022  นางสาวสิตานัน แดงชาวนา  Miss Sitanan Dangchawna  
206013113023  นางสาวสิริมงคล ทรัพย์พร้อม  Miss Sirimongkol Sabprom  
216013113024  นายธนบดี หล่องคำ  Mr.Thanabadee Longkam  
226013113025  นายธีรพล นำพวก  Mr.Teeraphon Namphuak  
236013113028  นายยุทธพงศ์ โฉมโย้  Mr.Yutthaphong Chomyo  
246013113029  นายวงศพัทธ์ งามลำยวง  Mr.Wongsapat Ngamlamyuang  
256013113030  นายวัฒนชัย แซ่จัน  Mr.Wattanachai Saechan