มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013113031  นางสาวกนกพร อยู่โต๊ะ  Miss Kanokporn Yutoh  
26013113032  นางสาวกิตติยาภรณ์ หนูแดง  Miss Kittiyaporn Nhudaeng  
36013113033  นางสาวจุรีรัตน์ คำมี  Miss Jureerat Khammee  
46013113034  นางสาวทิวาพร อินนาคกูล  Miss Thiwapon Innakull  
56013113035  นางสาวธนัฏฐา ศิลากุล  Miss Thanattha Silakool  
66013113036  นางสาวธัญวรัตน์ ชูสงฆ์  Miss Thunwarat Choosong  
76013113037  นางสาวนงลักษณ์ ฟั่นแจ้ง  Miss Nongluck Funjang  
86013113038  นางสาวปิยธิดา พานิชสรรพ์  Miss Piyatida Panichsan  
96013113039  นางสาวพัชราภรณ์ ตรงต่อกิจ  Miss Phatcharaporn Trongtokit  
106013113040  นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มคง  Miss Patcharin Yimkong  
116013113041  นางสาวพิชามญช์ รักษ์พงษ์  Miss Pichamon Rakphong  
126013113042  นางสาวพิมพ์นิภา คำจันดา  Miss Pimnipa Kamjanda  
136013113043  นางสาวพีรณัฐ สังรวม  Miss Peeranat Sangrum  
146013113044  นางสาวลลิตา ดวงตาทิพย์  Miss Lalita Dungtatip  
156013113045  นางสาววรุณพร ศรีเกษม  Miss Warunpron Sreekasam  
166013113046  นางสาววิมพ์วิภา ยังกองแก้ว  Miss Wimpvipa Yangkongkaew  
176013113047  นางสาวศรัญญา ศรีอ๊อด  Miss Sarunya Sri-Ord  
186013113048  นางสาวศศิธร ศรีสังข์  Miss Sasitorn Srisung  
196013113050  นางสาวสุทธิกานต์ น้อยวัน  Miss Sutthikan Noiwan  
206013113052  นางสาวอนุสรา แจ่มชาวนา  Miss Anutsara Chaemchaona  
216013113053  นางสาวอมรรัตน์ กาสา  Miss Amonrat Kasa  
226013113054  นายธนพงษ์ ฟักเฟื่อง  Mr.Tanapong Fakfaung  
236013113055  นายธีระพงษ์ พลธีระ  Mr.Teerapong Phonteera  
246013113056  นายปรเมศวร์ เอี่ยมโอด  Mr.Poramet Aiamaot  
256013113057  นายวัชริศ ส้มเพ็ชร์  Mr.Watcharit Somphet  
266013113058  นายสิทธิศักดิ์ ทิพา  Mr.Sittisak Tipa  
276013113059  นายสุริยะ ศาลพันลำ  Mr.Suriya Salphanlam