มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013120001  นางสาวกมลชนก สานุ่ม  Miss Kamonchanok Sanum  
26013120002  นางสาวจันทร์จิราพร พิลึก  Miss Janjiraporn Philuek  
36013120003  นางสาวจินตหรา ประกอบผล  Miss Jintara Prakobphon  
46013120005  นางสาวจิราภรณ์ ปานแจ้ง  Miss Jiraporn Panjaeng  
56013120007  นางสาวนริศรา บัวลา  Miss Naritsara Buala  
66013120008  นางสาวนัฐมล บุญจันทร์  Miss Nattamon Boonjan  
76013120009  นางสาวนัฐมล พุ่มน้อย  Miss Natthamon Phumnoi  
86013120010  นางสาวปวีณา พ้นเวร  Miss Paweena Phonwen  
96013120011  นางสาวปวีณา เสนารถ  Miss Paweena Sanarod  
106013120012  นางสาวรมณีย์ ขันมี  Miss Rommanee Khanmee  
116013120013  นางสาววณิชกานต์ นวรัตนารมย์  Miss Wanitchakan Nawarattanarom  
126013120015  นางสาวศิริลักษณ์ คำแหง  Miss Sirilaksn Khamhaeng  
136013120016  นางสาวสุดารัตน์ มณีขวัญ  Miss Sudaratn Manikhwan  
146013120017  นางสาวสุธาดา นนทรารักษ์  Miss Suthada Nonthararak  
156013120018  นางสาวสุวรรณา เอี่ยมอ่อน  Miss Suwanna Aiamaon  
166013120020  นายณัฐดนัย ไชยพละ  Mr.Natdanai Chaiphala  
176013120022  นายปรัชญา คำอ่อน  Mr.Pradchaya Kham-Oon  
186013120023  นายรชานนท์ คงสุวรรณ์  Mr.Rachanon Kongsuwan  
196013120024  นายรุ่งนรินทร์ อ่อนนาเมือง  Mr.Rungnarin Oonnamueang  
206013120025  นายสมภพ จันทร์กลิ่น  Mr.Somphob Janklin  
216013120026  นายสหรัฐ สุรีวงศ์  Mr.Saharat Sureewong  
226013120027  นายสินธนากรม์ รูปบุญ  Mr.Sintanakorn Roopbun  
236013120028  นายอดิศักดิ์ บุญเอนก  Mr.Adisak Bunanek  
246013120029  นายอนุชา บุญถิ่น  Mr.Anucha Boon-thin  
256013120030  นายอภิดล ทองชื่นตระกูล  Mr.Aphidol Thongchuentrakun