มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013120031  นางสาวกมลวัลย์ สุภรณ์  Miss Kamonwan Suporn  
26013120032  นางสาวชนากานต์ สิงห์ณี  Miss Chanakan Singnee  
36013120033  นางสาวทัศนีย์ ปราณีต  Miss Thatsani Pranit  
46013120034  นางสาวธิดารัตน์ มูลทา  Miss Thidarat Moolta  
56013120036  นางสาวนวรัตน์ ขนาดนิด  Miss Nawarat Kanadnid  
66013120037  นางสาวปิยะนันท์ ทองม่วง  Miss Piyanun Thongmuang  
76013120038  นางสาวภัคจีรา เหลือพร้อม  Miss Pakjeera Lueaphrom  
86013120039  นางสาวมนัสชยา หุนกุล  Miss Manaschaya Hunakul  
96013120041  นางสาวลักษมี สุขเเจ่ม  Miss Lacksame Sukjam  
106013120042  นางสาววรนันท์ กันยามา  Miss Woranan Kanyama  
116013120043  นางสาววารุณี วายุ  Miss Waruni Wayu  
126013120044  นางสาวศิรประภา ลิ้มตระกูล  Miss Siraprapa Limtarkoon  
136013120045  นางสาวสุนารี นาคเย  Miss Sunaree Nakye  
146013120046  นางสาวสุปรียา จันทร์แสนตอ  Miss Supreeya Jansaentor  
156013120048  นางสาวอังคณา ทินช่วย  Miss Angkana Thinchuai  
166013120049  นางสาวอารียา อาทร  Miss Areeya Arthorn  
176013120050  นายเจษฎาภรณ์ หวายบุตร  Mr.Chetsadaphon Hwaybut  
186013120051  นายธีรเมธ คุณศึกษา  Mr.Theeramat Khunsueksa  
196013120052  นายนันทวัฒน์ ยศปัญญา  Mr.Nanthawat Yotpanya  
206013120053  นายนิติภัทร์ ร่วงรู้  Mr.Nitiphat Ruangroo  
216013120054  นายบัญชา เพียลำแขก  Mr.Bancha Phialamkhaek  
226013120055  นายพัฒนายุ ดอกจำปา  Mr.Pattanayu Dokjumpa  
236013120056  นายพิทยา ราชา  Mr.Phitthaya Racha  
246013120057  นายภาณุพัฒน์ ขำจันทร์  Mr.Panuphat Khamjan  
256013120058  นายสิทธิพงษ์ ศรีวราพงศ์  Mr.Sittipong Sriwarapong  
266013120059  นายสุขสันต์ แก้วเพ็ชร  Mr.Suksan Kaewphet  
276013120060  นายสุรกิจ คำดัด  Mr.Surakit Khamdad