มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013109001  นางสาวกมลวรรณ คุ้มครุฑ  Miss Kamonwan Khumkrut  
26013109002  นางสาวทอฝัน เชิดเชื้อ  Miss Thorfan Choedchuea  
36013109003  นางสาวธัญชนก เรืองงิ้ว  Miss Thanchanok Ruangngiw  
46013109004  นางสาวปริญลดา อาจหาญ  Miss Parinlada Adhan  
56013109005  นางสาวพิมวิลัย เชื้อบุญไทย  Miss Pimwilai Chueabunthai  
66013109006  นางสาววนิดา ขวัญนาง  Miss Wanida Khwannang  
76013109007  นางสาวศรัญญา เชื้อพรมมา  Miss Saranya Chuepromma  
86013109008  นางสาวศศิตรา ชุ่มเย็น  Miss Sasitra Chumyen  
96013109009  นางสาวสุจิตรา แก้วชัยสิทธิ์  Miss Sujittra Kaewchaisit  
106013109010  นางสาวสุรีพร ปั้นแสง  Miss Sureeporn Pansaeng  
116013109011  นางสาวอรจิรา คลังมณี  Miss Onchira Khlaugmani  
126013109014  นายจิรเมธ เวลาสิงห์  Mr.Jiramet Welasing  
136013109015  นายฉัตธัญ เมืองหลวง  Mr.Chatthun Muangluang  
146013109016  นายณัฐกฤต เปรมกิจพรพัฒนา  Mr.Nattakrit Premkitpornpattana  
156013109017  นายณัฐพงศ์ อินทรง  Mr.Nattapong Insong  
166013109018  นายณัฐพล บับภาบุญ  Mr.Natthapon Bubphaboon  
176013109019  นายนิรุทธิ์ เตตะวงษ์  Mr.Nirut Tetawong  
186013109020  นายปกรณ์ จิตต์ประสงค์  Mr.Pakorn Chitpasong  
196013109021  นายปฏิภาณ อ่อนพรมราช  Mr.Patiphan Onphromrat  
206013109022  นายปสันน์ วัฒนะ  Mr.Pasan Vattana  
216013109023  นายพงศกร แสงตาล  Mr.Pongsakorn Saengtan  
226013109024  นายพงศ์พิสุทธิ์ ภู่แก้ว  Mr.Pongpisutt Phukaew  
236013109027  นายวิชิต คำอ้ายล้าน  Mr.Wichit Khamailan  
246013109028  นายสาธิต สีหะวงษ์  Mr.Satit Seehawong  
256013109029  นายสิทธิชัย เฟื่องอิ่ม  Mr.Sitthichai Fueangaim  
266013109030  นายสุทธิพงษ์ อินธิตก  Mr.Sutthiphong Inthitok