มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013109031  นางสาวกชกร คำเขียน  Miss Kodchakon Khamkhian  
26013109032  นางสาวกรีฬารัตน์ ได้ดี  Miss Krirarat Daidee  
36013109033  นางสาวกิ่งแก้ว เนียมชาวนา  Miss Kingkeao Niamchaona  
46013109034  นางสาวธนัญญา สัมภวัน  Miss Tananya Sompawan  
56013109035  นางสาวน้ำเพชร นันเชียงเครือ  Miss Namphet Nanchiangkrua  
66013109036  นางสาวปานตะวัน ชูศรีเพ็ชร์  Miss Pantawan Chusriphet  
76013109037  นางสาวพัชรภรณ์ ทาอ้น  Miss Patcharaporn Taon  
86013109038  นางสาววนิชา ชูกลิ่น  Miss Wanicha Chuklin  
96013109039  นางสาววรรณทนีย์ ทองจันทร์  Miss Wanthani Thongchan  
106013109040  นางสาววรัญญา ล่อนทอง  Miss Waranya Lonthong  
116013109041  นางสาวศิริวรรณ์ ริด  Miss Siriwan Rid  
126013109042  นายจิระพันธ์ ตรรกดุษฎี  Mr.Chiraphan Takkadutsadi  
136013109043  นายชัชพล จันทร์ท่าฬ่อ  Mr.Chutchapon Junthalor  
146013109044  นายณรงค์ศักดิ์ อินสอน  Mr.Narongsak Ainson  
156013109045  นายณัฏฐ์ปวินท์ ศิริมาศ  Mr.Natpawin Sirimat  
166013109046  นายณัฐวุฒิ ประวะเข  Mr.Natthawut Prawakhe  
176013109047  นายเดโชชัย วิญญาคราม  Mr.Dechochai Winyakhram  
186013109048  นายทรงพล นาคงาม  Mr.Songphon Nakngam  
196013109049  นายทรรศน จักรพันธ์ ณ อยุธยา  Mr.Thatsoon Jakapan N Ayutaya  
206013109050  นายธนวัฒน์ พ่วงจีน  Mr.Tanawat Puangjeen  
216013109052  นายปุญญพัฒน์ พุทธโกศล  Mr. Punyaphat Phudthakhosoon  
226013109053  นายวัฒนา ประดิษฐ์  Mr.Watthana Pradit  
236013109054  นายวิทยา ศิลป์นำชัย  Mr. Widthaya Sinnamchai  
246013109055  นายวิทวัส อ่อนตานา  Mr.Wittawat Ontana  
256013109056  นายสามารถ แสนคำ  Mr.Samat Saenkham  
266013109057  นายสุภัทรชัย เปพะนัส  Mr.Suphattharachai Pephanat  
276013109058  นายปริญญา สุวรรณ์  Mr.Parinya Suwan