มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013106001  นางสาวกมลชนก เทียนอินทร์  Miss Kamolchanok Tian-In  
26013106002  นางสาวจินตนา ประทุมวัน  Miss Jintana Pratumwan  
36013106003  นางสาวจิราภรณ์ นวรัตนารมย์  Miss Chiraphorn Nawarattanarom  
46013106004  นางสาวชยาภรณ์ ไชยวงศ์  Miss Chayaporn Chaiwong  
56013106005  นางสาวชลิตา ทองแขม  Miss Chalita Tongkam  
66013106006  นางสาวณัชชา บุญรอด  Miss Natcha Boonrod  
76013106007  นางสาวณัฏฐิกุล บุญจิตร  Miss Natthikul Boonjit  
86013106009  นางสาวทิพย์สุดา สิงห์เส  Miss Thipsuda Singse  
96013106010  นางสาวธรัญญา บุญจ้อย  Miss Tharanya Boonjoy  
106013106012  นางสาวนันทิดา ดอนหม้อ  Miss Nanthida Donmo  
116013106013  นางสาวนิลาวัลย์ นิลมาศ  Miss Nilawan Ninmat  
126013106014  นางสาวพรสุดา นาคเมฆ  Miss Pornsuda Nakmek  
136013106016  นางสาวเพียงมณี ชัยชนะพีระกุล  Miss Peangmanee Chaichanapeerakul  
146013106017  นางสาววรรณพร ขาวป้อม  Miss Wunnuporn Kawpom  
156013106019  นางสาวสิตานันท์ คำตุ้ย  Miss Sitanun Khamtui  
166013106020  นางสาวอารีย์ญา แจ้งจีน  Miss Ariya Chaengchin  
176013106022  นายณัชภัทร์ พรมแพร  Mr.Natchaphat Phomphae  
186013106023  นายตันติกร บุญธรรม  Mr.Tantikon Boontham  
196013106024  นายธนากร ฐนิตปธานิน  Mr.Thanakorn Thanitpatanin  
206013106025  นายภูมิมินทร์ วันจันทร์  Mr.Pummin Wanjan  
216013106026  นายวรุดม บุตรสาร  Mr.Warudom Butsan  
226013106027  นายวัฒนะ แสงศรี  Mr.Wattana Sangsri  
236013106028  นายสิทธิพงษ์ บุญหลง  Mr.Sitthiphong Bunlong  
246013106030  นายอติพร มณีล้ำ  Mr.Atiporn Maneelam