มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013106031  นางสาวกนกวรรณ บัวศรี  Miss Kanokwan Buasri  
26013106032  นางสาวชฎาพร วิวรชัย  Miss Chadapon Wiwonchai  
36013106033  นางสาวเชิญขวัญ ตรีกลึง  Miss Chernkhwan Treeklung  
46013106034  นางสาวณัฐนิชา เหนียมพ่วง  Miss Natnicha Neampuang  
56013106035  นางสาวดรุณี เอี่ยมอุดม  Miss Daruni Aiamaudom  
66013106036  นางสาวนเรศ ติ๊บตอง  Miss Naret Tiptong  
76013106037  นางสาวนิภาพร ฤทธิเกรียง  Miss Nipaporn Ridtikiang  
86013106038  นางสาวปภากร โสประดิษฐ์  Miss Papakorn Sopradit  
96013106041  นางสาวเปรมฤทัย ใจชมภู  Miss Premruthai Jaichompoo  
106013106042  นางสาวพักตร์จิรา ทิวงษ์  Miss Pakjira Tiwong  
116013106043  นางสาวภิรัญญา รู้สูงเนิน  Miss Piranya Roosoongnern  
126013106044  นางสาววันวิสา สุทธิศาสตร์  Miss Wanwisa Suttisart  
136013106047  นางสาวสุธิดา แสงภูผา  Miss Suthida Saengphupha  
146013106048  นางสาวสุพัตรา ขจรกุลโชค  Miss Suphatta Khachonkunchok  
156013106049  นางสาวหทัยกาญจน์ วันแจ่ม  Miss Hataikan Wanjam  
166013106050  นายคณิตติน ศิลาเงิน  Mr.Khanitin Silangoen  
176013106051  นายชัยมงคล เกิดช้ำ  Mr.Chaimongkol Kerdcham  
186013106052  นายฐนัตถ์ เจริญศรี  Mr.Thanat Jaroensri  
196013106053  นายทวีศักดิ์ มามั่ง  Mr.Taweesuk Mamang  
206013106054  นายธงชัย กามะ  Mr.Thongchai Kama  
216013106055  นายธนทัต ขุนชุ่ม  Mr.Thanatut Khoonchoom  
226013106057  นายปิยะ สิงห์แรง  Mr.Piya Singraeng  
236013106058  นายพีระพัฒน์ แสงรุ่ง  Mr.Phiraphat Saengrung