มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013118001  นางสาวกันตนา โพธิทน  Miss Kantana Potiton  
26013118002  นางสาวกัลยารัตน์ รอดเพชร  Miss Kanyarat Rodphet  
36013118003  นางสาวกาญจนา อินทสนธิ์  Miss Ganjana Intason  
46013118004  นางสาวชนินาถ ปรางทอง  Miss Chaninart Phangtong  
56013118005  นางสาวชมพูนุท ภู่ประเสริฐ  Miss Chompunut Puprasart  
66013118006  นางสาวชัญญานุช นุชปาน  Miss Chanyanuch Nuchpan  
76013118007  นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะป้อง  Miss Natthida Intapong  
86013118008  นางสาวณิชารีย์ พิมพา  Miss Nicharee Pimpa  
96013118009  นางสาวธนัชพร แสงสุวรรณ์  Miss Thanadphon Saengsuwan  
106013118010  นางสาวธิดารัตน์ ลาดเลา  Miss Tidarat Ladlao  
116013118011  นางสาวนันทนา วงคำจันทร์  Miss Nanthana Wongkhamchan  
126013118012  นางสาวบุษกร คนเสงี่ยม  Miss Busakon Khonsangiam  
136013118014  นางสาวพรสุรางค์ นาคอัง  Miss Ponsurang Nakang  
146013118015  นางสาวพัชรพร แย้มสรวญ  Miss Phatcharaporn Yaemsruan  
156013118016  นางสาวพินทุสร ศิริธนารันดร์  Miss Phinthuson Sirithanaran  
166013118017  นางสาวพิมพ์นิภา พระพิมพ์  Miss Pimnipa Prapim  
176013118020  นางสาววรฤทัย วงษ์แก้ว  Miss Worareathai Wongkeaw  
186013118021  นางสาววารุณี พรมภาพ  Miss Waruni Phormphap  
196013118022  นางสาววิมมลิน จัวทิ  Miss Wimmalin Juathi  
206013118023  นางสาวสิตานันท์ สังข์จันทร์  Miss Sitanan Sangchan  
216013118024  นางสาวสุนิตรา ฦาชา  Miss Sunitra Luecha  
226013118025  นางสาวหทัยรัตน์ ยมจันทร์  Miss Hathairat Yomchan  
236013118026  นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์ชุ่ม  Miss Nungruthai Janchoom  
246013118027  นายกฤตศิลป์ พรหมบุญตา  Mr.Kritasil Promboonta  
256013118028  นายภาณุวิชญ์ ป่าสนธิ์  Mr.Phanuwit Pason  
266013118029  นายสุรพงศ์ บางทวี  Mr.Surapong Bangtawee