มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013118030  นางสาวกนกพร จันทราช  Miss Kanokporn Jantharat  
26013118031  นางสาวกมลวรรณ วรรณา  Miss Kamonwan Wanna  
36013118032  นางสาวกัญญามาศ พิสุทธิโสภณ  Miss Kanyamas Pisuttisopon  
46013118033  นางสาวเข็มอัปสร สิงห์สถิตย์  Miss Kemupsorn Singsathit  
56013118034  นางสาวชฏาพร เศษมี  Miss Chathaporn Sedmee  
66013118035  นางสาวชลลดา อาวร  Miss Chonlada Aworn  
76013118036  นางสาวฐิตาพร ห้วยชะนาง  Miss Thitaphon Huaichanang  
86013118037  นางสาวฐิตารีย์ ราษฎร์ทองหลาง  Miss Thitaree Rustonglang  
96013118039  นางสาวนิรชา แสงทับ  Miss Niracha Saengtab  
106013118040  นางสาวนิลาวัลณ์ ปัญญาเครือ  Miss Nilawan Panyakruea  
116013118041  นางสาวปรีชานิการ์ บุญโห้  Miss Preechanikar Bunho  
126013118042  นางสาวพิชญา แก้วนคร  Miss Pitchaya Kaewnakorn  
136013118044  นางสาวยุพารัตน์ อินเพลิน  Miss Yuparat Ainphloen  
146013118045  นางสาวลลิดา ทองเกิด  Miss Lalida Thongkerd  
156013118046  นางสาวลลิตา เนตรเพ็ง  Miss Lalita Netpheng  
166013118047  นางสาววราภรณ์ แอบเพชร  Miss Waraporn Abphet  
176013118048  นางสาวสกุลกาญจน์ กาฝาก  Miss Sakunkan Kafak  
186013118049  นางสาวสุชาวดี พรหมมาศ  Miss Suchawadee Prommas  
196013118050  นางสาวสุพัตรา พาแกดำ  Miss Supattra Pakeadum  
206013118051  นางสาวสุภาวดี อยู่แย้ม  Miss Supawadee Yuyaem  
216013118052  นางสาวอดิศา มั่นเกตุวิทย์  Miss Adisa Manketwit  
226013118053  นางสาวอาริษา ต่างสันเทียะ  Miss Arrisa Tangsanthia  
236013118054  นางสาวไอริณ สุริยะวงศ์  Miss Airin Suriyawong  
246013118055  นายขวัญชัย โพธิ์ทอง  Mr.Khwanchai Phothong  
256013118056  นายชยางกูร ศรีเคนขันธ์  Mr.Chayangkun Sikhenkhan  
266013118057  นายพลช นิลวงศ์  Mr.Paloch Nilwong  
276013118058  นายสยาม ท่วมประจักษ์  Mr.Sayam Tuamprajak