มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013111001  นางสาวกาญจนา จันโอ๊ด  Miss Kanjana Jan-od  
26013111002  นางสาวเกษรินทร์ อินนะลา  Miss Katsarin Innala  
36013111003  นางสาวณัฐสุดา ตัญญาชัย  Miss Natsuda Tanyachai  
46013111004  นางสาวธนภรณ์ อยู่เจริญ  Miss Thanaphon Oiucharoen  
56013111005  นางสาวรวีวรรณ บุญช่วย  Miss Raveewan Boonchuy  
66013111006  นางสาวรังสิยา พุมมา  Miss Rungsiya Pumma  
76013111007  นางสาววริศรา สิงหะกุลชร  Miss Warisara Singhakulchorn  
86013111009  นางสาวสุนันทา มิ่งใย  Miss Sunantha Mingyai  
96013111010  นางสาวอรุโณชา อินทพงษ์  Miss Arunocha Inthaphong  
106013111011  นางสาวอารียา อินแตง  Miss Arriya Intaeng  
116013111012  นายณัฐกานต์ เทียนเพชร  Mr.Natakarn Thianphet  
126013111013  นายณัฐพล ม่วงมา  Mr.Natthaphon Muangma  
136013111014  นายดลวัฒน์ โวหาร  Mr.Donlawat Wohan  
146013111017  นายธนิก ใจยง  Mr.Thanik Chaiyong  
156013111018  นายธีรพล ผะอบเหล็ก  Mr.Thiraphon Phaoplek  
166013111019  นายบริรักษ สมบูรณ์นาวิน  Mr.Boriruk Somboonnawin  
176013111020  นายประเสริฐ คงรอด  Mr.Prasoet Khongrot  
186013111022  นายพัสกร บัวแก้ว  Mr.Phatsakon Buakaeo  
196013111023  นายพิริยะ โวหาร  Mr.Piriya Wohan  
206013111024  นายภัทรพล จักน้ำอ่าง  Mr.Phattharaphon Chaknam-arng  
216013111025  นายภูภัฎ สีดา  Mr.Phuphat Seeda  
226013111026  นายวรายุส จันทะคุณ  Mr.Warayut Jantakhun  
236013111028  นายสามารถ ทองดอนง้าว  Mr.Samat Thongdon-ngao  
246013111029  นายสุชาติ แสนซุ้ง  Mr.Suchat Saensung  
256013111030  นายสุรเชษฐ์ มีกาย  Mr. Suracheat Meekay  
266013111031  นายเอกราช เกตุทอง  Mr.Aekkarat Ketthong