มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 21/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032419004  นางสาวนพมาศ จิตต์ชื้น  Miss Noppamas Jitchuen  
26032419005  นางสาวบังอร ส้มอ่ำ  Miss Bung-On Som-Aum  
36032419006  นางสาวปิยวรรณ ปัญญาคำ  Miss Piyawan Panyakham  
46032419007  นางสาวแพรพรรณ วันเชียง  Miss Prapun Wancheang  
56032419008  นางสาวภิญญาพัชญ์ พึ่งนุ่ม  Miss Phinyaphat Phungnum  
66032419010  นางสาวรัตติยา ดีดกลิ่น  Miss Rattiya Deedklin  
76032419016  นางสาวสุนิสา แสงทอง  Miss Sunisa Sangthong  
86032419017  นางสาวสุพัตรา จูเทศ  Miss Suphattra Juted  
96032419022  นางสาวเหมสุดา บุญพิมพ์  Miss Hemsuda Bunphim  
106032419023  นางสาวอิสสรียา สีอ่อน  Miss Issareeya See-On  
116032419027  นายพันธมิตร บุญคง  Mr.Phantamit Boonkong  
126032419028  นายภัทราวุธ ศิริสานต์  Mr.Phattarawut Sirisarn  
136032419031  นายวรินทร์ ดีฤสานต์  Mr.Warin Deeruesan  
146032419033  ดาบตำรวจวัลลภ ดีฤสานต์  Pol.Snr.Sgt.Maj. Wallop Deeruesan  
156032419034  นายวุทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร  Mr.Wuttipong Aiumaurai  
166032419035  นายสุทธิพงศ์ จิราพงศ์  Mr.Suttipong Jirapong  
176032419036  นายอธิน มั่นมาตร  Mr.Atin Munmart  
186032419037  นายอนันต์ แย้มเยื้อน  Mr.Anan Yaemyuean  
196032419038  นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี  Miss Phonphimon Phosri  
206032419039  พันตำรวจเอกธวัช รุ่งเรืองศรี  Pol.Col.Tawat Rungrueangsri  
216032419040  นางสาวปัทมวรรณ ชมสวนสวรรค์  Miss Patthamawan Chomsuansawan  
226032419043  นางสาวขวัญนภา ถึงเนียม  Miss Khwannapa Thungniam  
236032419044  นางสาวสุธาสินี ล้อมวงค์  Miss Sutasinee Lomwong  
246032419045  นางสาวณัฐชา เหล่าเรือง  Miss Natthacha Laoruang  
256032419046  นายพัศพงศ์ แก้วมณี  Mr. Passapong Kaewmanee  
266032419047  นายปฐวี สิงห์สถิตย์  Mr. Pattwaee Singsatit