มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 21/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032419002  นางสาวชฎาภา หมอปุย  Miss Chadapha Morpui  
26032419004  นางสาวนพมาศ จิตต์ชื้น  Miss Noppamas Jitchuen  
36032419005  นางสาวบังอร ส้มอ่ำ  Miss Bung-On Som-Aum  
46032419006  นางสาวปิยวรรณ ปัญญาคำ  Miss Piyawan Panyakham  
56032419007  นางสาวแพรพรรณ วันเชียง  Miss Prapun Wancheang  
66032419008  นางสาวภิญญาพัชญ์ พึ่งนุ่ม  Miss Phinyaphat Phungnum  
76032419009  นางสาวมินตรา หมีดง  Miss Mintra Meedong  
86032419010  นางสาวรัตติยา ดีดกลิ่น  Miss Rattiya Deedklin  
96032419011  นางสาววิจิตรา ศิริไกรวัฒนาวงค์  Miss Vijitra Sirikraiwathanawong  
106032419012  นางสาวศิรประภา อุ่นจันทร์  Miss Siraprapha Aunchan  
116032419013  นางสาวศิริพร ธรรมมา  Miss Siriphon Thamma  
126032419015  นางสาวสุดารัตน์ ขุนสุริยะ  Miss Sudarat Khunsuriya  
136032419016  นางสาวสุนิสา แสงทอง  Miss Sunisa Sangthong  
146032419017  นางสาวสุพัตรา จูเทศ  Miss Suphattra Juted  
156032419018  นางสาวสุวรรณี วิจิตรพงษา  Miss Suwannee Wichitphongsa  
166032419019  นางสาวหนึ่งฤทัย กรีอินทร์ทอง  Miss Nungruthai Greeintong  
176032419020  นางสาวหนึ่งฤทัย โงมสันเทียะ  Miss Nuengruethai Ngomsanthia  
186032419022  นางสาวเหมสุดา บุญพิมพ์  Miss Hemsuda Bunphim  
196032419023  นางสาวอิสสรียา สีอ่อน  Miss Issareeya See-On  
206032419024  สิบตรีชวการต์ สุวรรณโฉม  Pfc.Chawakarn Suwannachom  
216032419025  นายโชคชัย อัครไพรสณฑ์  Mr.Chokchai Oakkharaphaison  
226032419026  นายธาราวิทย์ เข็มลาด  Mr.Tharawit Khemlard  
236032419027  นายพันธมิตร บุญคง  Mr.Phantamit Boonkong  
246032419028  นายภัทราวุธ ศิริสานต์  Mr.Phattarawut Sirisarn  
256032419030  นายวรรธนัย น้อยนึ่ง  Mr.Wattanai Noinueng  
266032419031  นายวรินทร์ ดีฤสานต์  Mr.Warin Deeruesan  
276032419032  นายวศิน ทับเปลี่ยน  Mr. Wasin Tabplian  
286032419033  ดาบตำรวจวัลลภ ดีฤสานต์  Pol.Snr.Sgt.Maj. Wallop Deeruesan  
296032419034  นายวุทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร  Mr.Wuttipong Aiumaurai  
306032419035  นายสุทธิพงศ์ จิราพงศ์  Mr.Suttipong Jirapong  
316032419036  นายอธิน มั่นมาตร  Mr.Atin Munmart  
326032419037  นายอนันต์ แย้มเยื้อน  Mr.Anan Yaemyuean  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 21/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336032419038  นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี  Miss Phonphimon Phosri  
346032419039  พันตำรวจเอกธวัช รุ่งเรืองศรี  Pol.Col.Tawat Rungrueangsri  
356032419040  นางสาวปัทมวรรณ ชมสวนสวรรค์  Miss Patthamawan Chomsuansawan  
366032419041  นายปฤษฎางค์ จาดศรี  Mr.Pritsadang Chadsri  
376032419042  นางขวัญหทัย สุรินทรามนต์  Mrs.Khwanhathai Surintraramon  
386032419043  นางสาวขวัญนภา ถึงเนียม  Miss Khwannapa Thungniam  
396032419044  นางสาวสุธาสินี ล้อมวงค์  Miss Sutasinee Lomwong  
406032419045  นางสาวณัฐชา เหล่าเรือง  Miss Natthacha Laoruang  
416032419046  นายพัศพงศ์ แก้วมณี  Mr. Passapong Kaewmanee  
426032419047  นายปฐวี สิงห์สถิตย์  Mr. Pattwaee Singsatit