มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 21/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032407002  นางสาวนภัสกร บุญธรรม  Miss Naputsakorn Boontham  
26032407003  นางสาวลูกเกตุ รักษาพันธุ์  Miss Lookket Raksaphan  
36032407004  นางสาววิไลวรรณ ใจกล้า  Miss Wilaiwan Jaikar  
46032407005  นางสาวสุกัญญา จันทร์มา  Miss Sukanya Janma  
56032407006  สิบตรีเจษฎากร น้ำดอกไม้  Pfc.Chessadakon Namdokmai  
66032407007  นายฉัตรชัย เสือแพร  Mr.Chatchai Sueaphrae  
76032407008  นายณัฐนนท์ ป้อมยุคล  Mr.Nattanon Pomyukol  
86032407009  นายทักษ์ดนัย แก้วพันธุ์  Mr.Takdanai Kawephan  
96032407010  นายธนกฤต สุขศรีม่วง  Mr.Thanakit Suksrimuang  
106032407011  นายประวิตร นิลปัทม์  Mr.Pawit Ninlapat  
116032407012  นายมนเฑียร มากเมือง  Mr.Montian Makmuang  
126032407013  นายรพีภัทร์ ติลภัทร  Mr.Rapeepat Teerapat  
136032407014  สิบตรีอนุรักษ์ ทองหล่อ  Pfc.Anurak Thonglor  
146032407016  นายศตวรรษ กันหนองขาม  Mr.Sattawat Kannongkham  
156032407017  นางสาวศุกลภัทร เรืองดี  Miss Sukolapat Rueangdee