มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 21/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032418001  นางสาวจิรายุ จันทะบุตร  Miss Jirayu Juntabutr  
26032418002  นางสาวชนธีร์ โชติมนต์  Miss Chonnatee Chootmon  
36032418003  นางสาวณัฏฐนันท์ ประเสริฐกุล  Miss Nuttanun Prasertkul  
46032418006  นางสาวนัทวรรณ บุริโท  Miss Natthawan Burito  
56032418007  นางสาวน้ำฝน แยงสา  Miss Namfon Yaengsa  
66032418008  นางสาวปวีณา ทองแฉล้ม  Miss Paweena Thongchalaem  
76032418010  นางสาวพเยาว์ สุขเกษม  Miss Payao Sukkasem  
86032418011  นางสาวพรพิมล คำแสนเดช  Miss Pornpimon Kumsandad  
96032418012  นางสาวพรพิมล เอี่ยมอ่อน  Miss Ponpimon Aeimon  
106032418013  นางสาวพรรณธนัน มั่นพรม  Miss Phanthanan Munprom  
116032418018  นางสาวสุมาลี สุริยะมาศ  Miss Sumalee Suriyamat  
126032418019  นางสาวอทิตยา สุวรรณเลิศ  Miss Atitaya Suwannalerd  
136032418020  นายวันลือ ประสม  Mr.Wanlue Prasom  
146032418021  นายวีรภัทร โชติรัตน์  Mr.Weerapat Chotirat  
156032418022  นายอภิสิทธิ์ ผึ้งสุข  Mr.Aphisit Phuengsook