มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 21/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032412002  นางสาวจุฑารัตน์ โคกทอง  Miss Chutharat Kokthong  
26032412004  นางสาวนิตยา เนียมสวรรค์  Miss Nittaya Niamsawan  
36032412005  นางสาวเพียงตะวัน จันทร์อินทร์  Miss Phiangtawan Chanin  
46032412006  นางสาววิรมณ มาผึ้ง  Miss Wiramon Maphung  
56032412007  นางสาวสุธาสินี เครือพานิช  Miss Suthasine Kruaepanich  
66032412008  นางสาวสุพัตรา วรนารถ  Miss Supattra Woranart  
76032412009  นางสาวอภิญญา อุดมธนวงศ์  Miss Apinya Udomthanawong  
86032412010  นางสาวอรทัย สุขลาภ  Miss Orathai Suklap  
96032412011  นายกฤชฐา พรมดวงรัตน์  Mr.Kritta Promduangrat  
106032412012  สิบเอกกฤติเดช ธัชพันธุ์  Sgt. Krittidet Thatchaphan  
116032412013  นายกวิน ญาณฤทธิ์  Mr.Kawin Yanarit  
126032412014  นายกวี วาทิตธราดล  Mr.Kawee Wathittharadon  
136032412016  นายจารุวัฒน์ บัวสี  Mr.Jaruwat Buasee  
146032412018  นายชัยธวัช เรืองสังข์  Mr.Chaithawat Ruengsang  
156032412019  สิบตำรวจโทชิรพงศ์ ยะราช  Pol.Cpl.Chirapong Yarat  
166032412020  สิบตำรวจโทเชษฐพฤนท์ ศิริเขตกิจ  Pol.Cpl.Chetthaphruen Sirikatekij  
176032412021  นายณชรัฐ แหลงจาย  Mr.Nacharat Laengjai  
186032412022  สิบตำรวจตรีถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ  Pol.L/Cpl.Tirawat Klinsuwan  
196032412026  สิบเอกประภากร ทองสุข  Sgt.Praphakorn Thongsuk  
206032412027  นายปัญญา เกรียงศักดิ์ศรี  Mr.Panya Kriangsaksri  
216032412028  นายปาราเมศ บุญมา  Mr.Paramet Boonma  
226032412029  นายพงศธร อุปสิทธิ์  Mr.Pongsaton Aupasit  
236032412031  สิบเอกยศภัทร ยอดยิ่ง  Sgt.Yotsaphat Yodying  
246032412032  นายยุทธนา วงศ์วารี  Mr.Yuttana Wongwaree  
256032412033  สิบตำรวจตรีวัลลภ อานพรม  Pol.L/Cpl.Wanlop Arnprom  
266032412034  นายวิชาญศักดิ์ อุปกูล  Mr.Wichansak Uppakoon  
276032412035  นายวิบูลย์ แสงน้อย  Mr.Viboon Sangnoi  
286032412036  นายวิเศษ โชคอนันต์บัณฑิต  Mr.Wiset Chokananbandit  
296032412037  นายศักดิ์ชัย ธรรมยา  Mr.Sakchai Thammaya  
306032412038  จ่าอากาศโทศิวกร เพชรทอง  Cpl. Siwakorn Phetthong  
316032412040  นายสิทธิธรรม บัวเขียว  Mr.Sithitham Bouknieo  
326032412041  นายสีหเดช ศรีหาอินทร์  Mr.Srihadet Sriha-In  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 21/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336032412042  สิบตรีสุรสิทธิ์ พันธ์จีน  Pfc.Surasit Phanchin  
346032412043  สิบตำรวจตรีอัฐกร โมสกุล  Pol.L/Cpl.Auttakon Mosakul  
356032412045  นายจรัญ ดิษฐบ้านไร่  Mr.Jaran Ditbanrai  
366032412046  สิบตำรวจตรีภานุพันธ์ ไกรมี  Pol.L/Cpl.Phanuphan Kaimee  
376032412047  สิบตำรวจโทจักรกริช รัตนะ  Pol.Cpl.Jakkrit Rattana