มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 21/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032603003  นางจันทร์ทิพย์ ประเสริฐศรี  Mrs.Janthip Praseatsei  
26032603004  นางสาวจุฑามาศ มีสอน  Miss Jutamas Meeson  
36032603005  นางสาวพรนิภา แก้ววงษา  Miss Phonnipha Kaewwongsa  
46032603006  นางสาวพัชรา แซ่เล้า  Miss Phatchara Chaelao  
56032603007  นางสาวสรัลชนา เขมะประสิทธิ์  Miss Sarunchana Kemaprasit  
66032603008  นางสาวิตรี เจตวิเศษไพศาล  Mrs.Sawitree Jetwisetpaisan  
76032603009  นางสาวสุกัณญา ยอดสุวรรณ์  Miss Sukanya Yodsuwan  
86032603010  นางสาวสุนันทา ปิ่นนาค  Miss Sunantha Pinnak  
96032603011  นายนันทพงศ์ ภูทวี  Mr.Nanthaphong Phuthawee  
106032603012  นายนิพิฐพนธ์ อมรรัตนานุเคราะห์  Mr.Nipitpon Amornrattananukhor  
116032603013  นายสันติ สมบูรณ์ศรีวงศ์  Mr. Santi Sombunsriwong  
126032603014  นายอภิเมศ พึ่งพิณ  Mr.Apimet Pungpin  
136032603015  นายอาณาจักร จันทร์วังทอง  Mr.Arnajuk Janwangtong  
146032603016  นายสกล ทันนิเทศ  Mr.Sakon Thannithet  
156032603017  นายวีรวัฒน์ นุชชม  Mr.Weerawat Nutchom  
166032603018  นางสาวเพียงดาว ตีติ  Miss Paengdao Teeti  
176032603021  นางสาวกิ่งกาญจน์ คำมา  Miss Ginggrain Kumma  
186032603022  นางสาวญาสุมินทร์ คชสิทธิ์  Miss Yasumin Kotchasit