มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 21/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032606001  นางสาวกุลวลัย จาดยางโทน  Miss Kunwalai Chatyangthon  
26032606002  นางสาวจุฑามาศ จิตอารีย์  Miss Jutamas Jitaree  
36032606003  นางสาวชิษณุชา มาพันธ์สุ  Miss Chisanucha Maphansu  
46032606004  นางสาวธนิตา ม่วงเฟื่อง  Miss Thanita Muengfuang  
56032606005  นางสาวธนิษฐา คงดี  Miss Thanittha Khongdi  
66032606006  นางสาวธิดารัตน์ ศรีภัทรวิทย์  Miss Thidarat Sripattarawit  
76032606007  นางสาวน้ำฝน นันธิกุล  Miss Namfon Nanthikul  
86032606008  นางสาวพิชญาภา จันทรา  Miss Phitchayapha Chantra  
96032606009  นางสาวแพนชมพู ศรีสด  Miss Panchompoo Srisod  
106032606010  นางสาวเยาวลักษณ์ โสภาวัง  Miss Yaowalug Sopawang  
116032606011  นางสาวรุ่งทิวา พัดเพียเมือง  Miss Rungtiwa Phatpaimaung  
126032606012  นางสาวสุภนิดา มีศาสตร์  Miss Supanida Meesart  
136032606013  นางสาวสุภักษร ขำชาวนา  Miss Supaksorn Khamchaona  
146032606015  นายคุณานนต์ ทวาทศปกรณ์  Mr.Kunanon Tawatotsapakhon  
156032606016  นายชาญณรงค์ สากลบรรเจิด  Mr.Channarong Sakonbanchoet  
166032606017  นายณัฐวัฒน์ รัตนเรืองวิโรจน์  Mr.Natthawat Rattanaruangwiroj  
176032606018  นายธนวัต แตงวังทอง  Mr.Thanawat Taengwangthong  
186032606019  นายปิติภัทร์ ต๊ะเขตต์  Mr.Pitipat Taket  
196032606020  นายพิจิกรณ์ พลอยเจริญ  Mr.Pijikorn Ployjaroen  
206032606021  นายมานิต อัชวากุล  Mr.Manit Atchawakun  
216032606022  นายลัทธพงศ์ หาดทา  Mr.Latthaphong Hadtha  
226032606023  นายเอกรัฐ พงศ์ไพจิตร  Mr.Aekkarat Phongpaijit  
236032606024  นางสาวยุพารัตน์ หาญชาวนา  Miss Yuparat Harnchaona  
246032606025  นางสาวโยษิตา เอการัมย์  Miss Yosita Agarum  
256032606028  นายปรัชญา ชาจันทึก  Mr.Pratchaya Chachanthuek  
266032606029  นางสาวรัตติกาล เสนานุช  Miss Rattilan Senanut