มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 21/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032606001  นางสาวกุลวลัย จาดยางโทน  Miss Kunwalai Chatyangthon  
26032606002  นางสาวจุฑามาศ จิตอารีย์  Miss Jutamas Jitaree  
36032606003  นางสาวชิษณุชา มาพันธ์สุ  Miss Chisanucha Maphansu  
46032606004  นางสาวธนิตา ม่วงเฟื่อง  Miss Thanita Muengfuang  
56032606006  นางสาวธิดารัตน์ ศรีภัทรวิทย์  Miss Thidarat Sripattarawit  
66032606010  นางสาวเยาวลักษณ์ โสภาวัง  Miss Yaowalug Sopawang  
76032606015  นายคุณานนต์ ทวาทศปกรณ์  Mr.Kunanon Tawatotsapakhon  
86032606016  นายชาญณรงค์ สากลบรรเจิด  Mr.Channarong Sakonbanchoet  
96032606017  นายณัฐวัฒน์ รัตนเรืองวิโรจน์  Mr.Natthawat Rattanaruangwiroj  
106032606018  นายธนวัต แตงวังทอง  Mr.Thanawat Taengwangthong  
116032606019  นายปิติภัทร์ ต๊ะเขตต์  Mr.Pitipat Taket  
126032606022  นายลัทธพงศ์ หาดทา  Mr.Latthaphong Hadtha  
136032606023  นายเอกรัฐ พงศ์ไพจิตร  Mr.Aekkarat Phongpaijit  
146032606025  นางสาวโยษิตา เอการัมย์  Miss Yosita Agarum