มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 21/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032602002  นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองตัด  Miss Kanjanaporn Thongtad  
26032602004  นางสาวจิติมา ดีงาม  Miss Jitima Deengam  
36032602010  นางสาวพิมลวรรณ ขวัญสมบัติ  Miss Phimonwan Khwansombat  
46032602014  นางสาวรวินท์พร กิ่งแก้ว  Miss Rawinphorn Kingkaeo  
56032602016  นางสาวศรีวรา พรรณะ  Miss Sriwara Punna  
66032602018  นางสาวศุภัชญา บานชื่น  Miss Supatchaya Banchuen  
76032602021  นางสาวสุธาสินี ยุปานันท์  Miss Sutasinee Yupanan  
86032602023  นางสาวสุธิดา ก้อนทอง  Miss Sutida Kontong  
96032602026  นายกฤษณะ ชูเมือง  Mr.Kridsana Chomaung  
106032602034  นายธีรพัฒน์ นิยมไทย  Mr.Teerapat Niyomthai  
116032602035  นายนภัสดล โตบุญมา  Mr.Naphatsadon Toboonma  
126032602036  นายพงษ์สิทธิ์ เสืออุดม  Mr.Pongsit Sueaudom  
136032602038  นายพิชัยยุทธ พูนสิน  Mr.Phichaiyut Poonsin  
146032602039  นายพีระชาติ วงมงคล  Mr.Peerachat Wongmongkhon  
156032602041  นายวงศกร เนตรบุตร  Mr.Wongsakon Netbut  
166032602042  สิบตรีวีรภัทร บุญนาก  Pfc.Weerapat Bunnak  
176032602046  นางสาวสุพิชญา พุดฉิม  Miss Supitchaya Pudchim  
186032602052  นางสาวสุกัญญา มาต๊ะเครือ  Miss Sukanya Mathakrue  
196032602053  นายณัฐพล สลีแดง  Mr. Nutthapon Saleedang