มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 21/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032602001  นางสาวกาญจนา หินไทยสงค์  Miss Kanjana Hinthaisong  
26032602002  นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองตัด  Miss Kanjanaporn Thongtad  
36032602004  นางสาวจิติมา ดีงาม  Miss Jitima Deengam  
46032602005  นางสาวฑาริกา หล่อทอง  Miss Tharika Lothong  
56032602006  นางสาวเนตรชนก พรหมราย  Miss Netchanok Phomral  
66032602007  นางสาวบุรินทร์รัตน์ หีบแก้ว  Miss Burinrat Heabkaew  
76032602008  นางสาวเบญจภรณ์ คำปัญโญ  Miss Benjaporn Kampanyo  
86032602009  นางสาวปุณณดา ธนวิชญากิตติ์  Miss Punnada Thanawitchayakit  
96032602010  นางสาวพิมลวรรณ ขวัญสมบัติ  Miss Phimonwan Khwansombat  
106032602011  นางสาวพิรุณรักษ์ กองนิล  Miss Pirunrak Kongnin  
116032602012  นางสาวแพรพรรณ เส็งพานิช  Miss Praephan Sengpanich  
126032602013  นางมลุลี อินทร์นา  Mrs.Maluli Inna  
136032602014  นางสาวรวินท์พร กิ่งแก้ว  Miss Rawinphorn Kingkaeo  
146032602015  นางสาวรัตนพร ทิมแย้ม  Miss Rattanaporn Timyam  
156032602016  นางสาวศรีวรา พรรณะ  Miss Sriwara Punna  
166032602017  นางสาวศศิพร ฉิมงาม  Miss Sasiporn Chimngam  
176032602018  นางสาวศุภัชญา บานชื่น  Miss Supatchaya Banchuen  
186032602019  นางสาวสายฝน โยมา  Miss Saifon Yoma  
196032602020  นางสาวสุดารัตน์ ทนทาน  Miss Sudarat Thontan  
206032602021  นางสาวสุธาสินี ยุปานันท์  Miss Sutasinee Yupanan  
216032602023  นางสาวสุธิดา ก้อนทอง  Miss Sutida Kontong  
226032602025  นางสาวอริสา อินสอน  Miss Arisa Ainson  
236032602026  นายกฤษณะ ชูเมือง  Mr.Kridsana Chomaung  
246032602028  นายขวัญชัย ปั้นคุ่ย  Mr.Khwanchai Pankhui  
256032602029  นายคชรัตน์ คชนิล  Mr.Khotcharat Kotchanil  
266032602030  นายจตุพร กลั่นหวาน  Mr.Jatuporn Klanwan  
276032602031  สิบเอกฐิติพงศ์ นวลคำ  Sgt.Thitipong Nuankham  
286032602032  นายณัฐวุฒิ จันทา  Mr.Natthawut Chantha  
296032602033  นายธนพล ลันละนา  Mr.Thanaphon Lanlana  
306032602034  นายธีรพัฒน์ นิยมไทย  Mr.Teerapat Niyomthai  
316032602035  นายนภัสดล โตบุญมา  Mr.Naphatsadon Toboonma  
326032602036  นายพงษ์สิทธิ์ เสืออุดม  Mr.Pongsit Sueaudom  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 21/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336032602038  นายพิชัยยุทธ พูนสิน  Mr.Phichaiyut Poonsin  
346032602039  นายพีระชาติ วงมงคล  Mr.Peerachat Wongmongkhon  
356032602040  นายภานุวัฒน์ ถ้วนถี่  Mr.Panuwat Thuanthi  
366032602041  นายวงศกร เนตรบุตร  Mr.Wongsakon Netbut  
376032602042  สิบตรีวีรภัทร บุญนาก  Pfc.Weerapat Bunnak  
386032602043  สิบโทศุภมิต ศิขินารัมย์  Cpl.Supamit Sikinarum  
396032602044  นายสุรินทร์ พุฒมาลา  Mr.Surin Putmala  
406032602046  นางสาวสุพิชญา พุดฉิม  Miss Supitchaya Pudchim  
416032602049  นางสาวอิสราภรณ์ ทองปอด  Miss Iisarapon Thongpod  
426032602050  นางสาวฐิตินันท์ สว่างเมฆ  Miss Thitinan Sawangmak  
436032602052  นางสาวสุกัญญา มาต๊ะเครือ  Miss Sukanya Mathakrue  
446032602053  นายณัฐพล สลีแดง  Mr. Nutthapon Saleedang