มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 21/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032612002  นางสาวจิราภรณ์ คุ้มแพทย์  Miss Chiraphon Khumphaet  
26032612003  นางสาวณัฐธิดา ศรีคมขำ  Miss Natthida Srikhomkham  
36032612004  นางสาวธนัติฐา นาคทรัพย์  Miss Tanattha Narksab  
46032612006  นางสาวปานตะวัน ศรีแสง  Miss Pantawan Srisang  
56032612007  นางสาวภัทรวดี สิงห์แรง  Miss Phattarawadee Singrang  
66032612008  นางสาววธูสิริ ศุภรางค์รัตน์  Miss Wathusiri Suparangrat  
76032612009  นางสาวศันสนีย์ อินทร์บึง  Miss Sansani Ainbuaeng  
86032612010  นางสาวศุภลักษณ์ เปลี่ยนแสง  Miss Supaluk Pliansaeng  
96032612011  นางสาวสายรุ้ง อุ่นอารีย์  Miss Sairung Ounaree  
106032612012  นางสาวอมลณัฐ พึ่งแย้ม  Miss Amonnut Pungyeam  
116032612015  นายเกียรติศักดิ์ สุทธิฤกษ์  Mr.Kiatisak Suttiloer  
126032612016  นายจิรวัฒน์ มีพยุง  Mr.Jirawat Meepayung  
136032612017  นายณรงค์ศักดิ์ ด้วงรอด  Mr.Narongsak Duangrot  
146032612019  นายทรงกลด ประสงค์  Mr.Songkold Prasong  
156032612020  นายธวัชชัย แซ่เล้า  Mr.Tawatchai Chaelao  
166032612022  นายภัทราวุธ มั่นสัมฤทธิ์  Mr.Phatthrawut Munsumrit  
176032612023  สิบเอกภูมมินทร์ บ่อแก้ว  Sgt. Poommin Bokaew  
186032612024  นายวัชรพงษ์ คีรีรมย์  Mr.Watcharapong Keereerom  
196032612025  นายศุภวิชญ์ สุขเสริม  Mr.Supawit Sukserm  
206032612026  นายสรวิชญ์ ฉิมอ่อง  Mr.Sorawit Chim-Ong  
216032612027  นายสิริสิทธิ์ รักษาคม  Mr.Sirisith Raksakhom  
226032612028  นายสุทธิพงษ์ ทิพยมณฑล  Mr.Sutthiphong Thipphayamonthon  
236032612029  นายธีรพงษ์ ริตตะนันท์  Mr.Teerapong Rittanan  
246032612030  นางสาวธรณ์พัฒน์ คงสวัสดิ์  Miss Thornphat Kongsawat  
256032612031  นางสาวกุลปริยา เข็มม่วง  Miss Kunpariya Khemmuang  
266032612032  นายธิติวุฒิ บุญรอด  Mr.Thitiwut Boonrod  
276032612033  นายณัฐพงศ์ แสงแก้ว  Mr. Nattapong Sangkcaw