มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 21/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032612004  นางสาวธนัติฐา นาคทรัพย์  Miss Tanattha Narksab  
26032612007  นางสาวภัทรวดี สิงห์แรง  Miss Phattarawadee Singrang  
36032612008  นางสาววธูสิริ ศุภรางค์รัตน์  Miss Wathusiri Suparangrat  
46032612015  นายเกียรติศักดิ์ สุทธิฤกษ์  Mr.Kiatisak Suttiloer  
56032612016  นายจิรวัฒน์ มีพยุง  Mr.Jirawat Meepayung  
66032612017  นายณรงค์ศักดิ์ ด้วงรอด  Mr.Narongsak Duangrot  
76032612019  นายทรงกลด ประสงค์  Mr.Songkold Prasong  
86032612020  นายธวัชชัย แซ่เล้า  Mr.Tawatchai Chaelao  
96032612023  สิบเอกภูมมินทร์ บ่อแก้ว  Sgt. Poommin Bokaew  
106032612024  นายวัชรพงษ์ คีรีรมย์  Mr.Watcharapong Keereerom  
116032612028  นายสุทธิพงษ์ ทิพยมณฑล  Mr.Sutthiphong Thipphayamonthon  
126032612029  นายธีรพงษ์ ริตตะนันท์  Mr.Teerapong Rittanan  
136032612033  นายณัฐพงศ์ แสงแก้ว  Mr. Nattapong Sangkcaw