มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 21/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032404001  นางสาวกรรณนิกา สวัสดี  Miss Kunnika Sawaddee  
26032404002  นางสาวชนิตากาญจน์ เอี่ยมอุดมพร  Miss Chanitakan Aemoudomporn  
36032404003  นางสาวณฐอร ใบศรี  Miss Nathaorn Baisri  
46032404004  นางสาวดวงฤดี คงเขียว  Miss Duangroedee Kongkiew  
56032404005  นางสาวนราวดี เกตุพันธ์  Miss Narawadee Ketphan  
66032404006  นางสาวนาตยา ประสารเสือ  Miss Nattaya Prasansua  
76032404008  นางสาวพิมพิไล ต้มกลั่น  Miss Pimpilai Tomklan  
86032404009  นางสาวรุจาพา เขียวมี  Miss Rujapa Kiawmee  
96032404010  นางสาวรุจิรา เรืองโรจน์  Miss Rujira Rueangrot  
106032404011  นางสาววัชราภรณ์ บัวผัน  Miss Watcharaporn Buaphan  
116032404012  นางสาวสุพัตรา พลเสนา  Miss Supatta Phonsena  
126032404014  นายชัยรัตน์ พ่อค้าผล  Mr.Chairat Phokhaphon  
136032404015  สิบตรีชัยสิทธิ์ ศรีอ่อนทอง  Pfc.Chaiyasit Srionthong  
146032404016  นายชาญพิชญ์ ยิ้มศรีจันทร์  Mr.Chanphit Yimsrichan  
156032404017  สิบตำรวจตรีชินวัฒน์ กุลทิพย์  Pol.L/Cpl.Chinnawat Kulthip  
166032404018  นายณัฐกิตติ์ บุญผ่อง  Mr.Nuttakit Bunpong  
176032404019  นายเดชทวี สมพิมเสน  Mr.Dettawee Sompimsen  
186032404022  นายธนพล วรรณไทย  Mr.Tanapon Wanathai  
196032404023  จ่าสิบตรีธวัชพงษ์ ดีรักษา  SM3 Tawatpong Deeruksa  
206032404024  นายธิติ เดชสกุลรัตน์  Mr.Titi Detsakunrat  
216032404026  นายบัญชา ฤทธิ์ล้ำเลิศ  Mr.Bancha Ritlamlert  
226032404027  นายปิยปาณ พิมสาร  Mr.Piyapan Pimsarn  
236032404028  นายพงษ์พัฒน์ ศิริสัมพันธ์  Mr.Phongphat Sirisumphan  
246032404030  นายเรืองยศ เติบภักดี  Mr.Rueangyot Toebphakdi  
256032404031  นายสรายุธ บุตรวงษ์  Mr.Sarayut Boodwong  
266032404032  สิบตำรวจตรีสหรัฐ บุญสายัง  Pol.L/C.Saharat Bunsayang  
276032404033  นายสุวิทย์ นิละต๊ะ  Mr.Suwit Nilata  
286032404034  นายอมฤต เฟื่อยผลภักดิ์  Mr.Amarit Fuayponpak  
296032404035  นายณัฐพล ชัยพิทักษ์พงษ์  Mr.Nuttapon Chaipitakpong  
306032404036  นางสาวสิริประภา คุ้มแพทย์  Miss Siriprapha Khumphaet