มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 21/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032405001  นางสาวกมลวรรณ เหล็กคม  Miss Kamonwan Lekkom  
26032405002  นางสาวภัทรสุดา ดอนดาไพร  Miss Pattarasuda Dondapri  
36032405003  นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์บ้านหมอ  Miss Laddawan Singbanmoo  
46032405005  นางสาวศิวรัตน์ คงคะชาติ  Miss Siwarat Kongkachat  
56032405006  นางสาวสุดารัตน์ แก้วเสือ  Miss Sudarat Kaewsuea  
66032405007  นางสาวหทัยภัทร มิ่งสมร  Miss Hathaiphat Mingsamon  
76032405008  นางสาวอมรรัตน์ คงมา  Miss Amonrat Kangma  
86032405009  นายกฤตชัย ทรัพย์ประเสริฐ  Mr.Kittahai Sappasroeth  
96032405010  สิบเอกกฤษฏา กอบโกย  Sgt. Kritsada Kopkoy  
106032405011  นายกิตติกานต์ ใสยาติ  Mr.Kittikan Saiyati  
116032405013  นายจตุรณ นิลน้อย  Mr.Jaturon Nilnoi  
126032405014  นายจักรพันธ์ ทะมูกา  Mr.Chakkaphan Thamuka  
136032405015  นายจักรภัทร เพ็ชรอำไพ  Mr.Jakkapat Phetamphai  
146032405016  นายจิรสิน ทองประกอบ  Mr.Jirasin Thongprakob  
156032405018  นายณัฐฐ์ฐนนท์ ส่งโพธิ์  Mr.Nutthanon Songpho  
166032405019  นายดำรงค์ จุ้ยทรัพย์  Mr.Damrong Juisap  
176032405020  นายทักษ์ดนัย บัวนุช  Mr.Thakdanai Buanuch  
186032405021  นายธณัฐ เนาประดิษฐ์  Mr.Thanat Naopradit  
196032405022  นายธนดล ทองแถม  Mr.Thanadol Thongtham  
206032405024  นายพลากร พุ่มสว่าง  Mr.Phalakorn Phumsawang  
216032405025  นายพิเชฐ กล่อมกล่ำนุ่ม  Mr.Pichet Klomklamnum  
226032405026  นายวรชิต จันทร์เพ็ง  Mr.Worachit Chanpeng  
236032405027  นายวัชรพล หมื่นใจโม  Mr.Watcharaphon Muenchaimo  
246032405028  นายศตวรรษ ด้วงบัว  Mr.Satawat Duangbua  
256032405030  นายศุภสัณห์ บัวหอม  Mr.Supasun Buahom  
266032405031  นายอนุพนธ์ บุญก่อ  Mr.Anupon Bunkro  
276032405032  สิบเอกเอกกริช ภูมิประเทศ  Sgt.Ekkrit Phumiprathet  
286032405033  นายอธิวัฒน์ มูลเมือง  Mr.Athiwat Munmueang