มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 21/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032405001  นางสาวกมลวรรณ เหล็กคม  Miss Kamonwan Lekkom  
26032405002  นางสาวภัทรสุดา ดอนดาไพร  Miss Pattarasuda Dondapri  
36032405003  นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์บ้านหมอ  Miss Laddawan Singbanmoo  
46032405005  นางสาวศิวรัตน์ คงคะชาติ  Miss Siwarat Kongkachat  
56032405006  นางสาวสุดารัตน์ แก้วเสือ  Miss Sudarat Kaewsuea  
66032405009  นายกฤตชัย ทรัพย์ประเสริฐ  Mr.Kittahai Sappasroeth  
76032405011  นายกิตติกานต์ ใสยาติ  Mr.Kittikan Saiyati  
86032405013  นายจตุรณ นิลน้อย  Mr.Jaturon Nilnoi  
96032405014  นายจักรพันธ์ ทะมูกา  Mr.Chakkaphan Thamuka  
106032405018  นายณัฐฐ์ฐนนท์ ส่งโพธิ์  Mr.Nutthanon Songpho  
116032405020  นายทักษ์ดนัย บัวนุช  Mr.Thakdanai Buanuch  
126032405024  นายพลากร พุ่มสว่าง  Mr.Phalakorn Phumsawang  
136032405025  นายพิเชฐ กล่อมกล่ำนุ่ม  Mr.Pichet Klomklamnum  
146032405026  นายวรชิต จันทร์เพ็ง  Mr.Worachit Chanpeng  
156032405027  นายวัชรพล หมื่นใจโม  Mr.Watcharaphon Muenchaimo  
166032405030  นายศุภสัณห์ บัวหอม  Mr.Supasun Buahom  
176032405031  นายอนุพนธ์ บุญก่อ  Mr.Anupon Bunkro  
186032405032  สิบเอกเอกกริช ภูมิประเทศ  Sgt. Ekkrit Phumiprathet