มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032426002  นางสาวเบญจมาศ พระตลับ  Miss Benchamat Phatalab  
26032426003  นางสาวเบญจวรรณ กรฤทธิ์  Miss Benjawan Gonrid  
36032426004  นางสาวพัณณิตา ก้อนแก้ว  Miss Phannita Konkaew  
46032426006  นางสาวรัชนก ประทีปทอง  Miss Ratchanok Prateepthong  
56032426007  นางสาววรยา ไพรั้ง  Miss Woraya Pairang  
66032426009  นางสาวศุภธิดา เสื่อทอง  Miss Supatida Sourtong  
76032426010  นางสาวสโรชา เรือนคำ  Miss Sarocha Ruankham  
86032426011  นางสาวสาวิตรี ศิริกูล  Miss Savitee Sirikul  
96032426012  นางสาวสุทัตตา ชื่นจิตร  Miss Suthutta Chuenjit  
106032426013  นางสาวอารีรัตน์ แพรวตะคุ  Miss Areerat Phraeotakhu  
116032426014  สิบเอกกฤตนัย ก๋าคำ  Sgt.Krittanai Kakam  
126032426015  นายการัณย์ แซ่ฉั่ว  Mr.Karan Saechua  
136032426017  นายจักรพันธ์ นวลมิ่ง  Mr.Chakkaphan Nuanming  
146032426018  สิบตรีเฉลิมพล พรหมณี  Pfc.Chalermpol Phommanee  
156032426019  สิบโทชญานิน เอี่ยมกลิ่น  Cpl.Chayanin Oiumglien  
166032426020  สิบตำรวจตรีชนินทร์ ดาทอง  Pol.L/Cpl.Chanin Dathong  
176032426021  นายชานนท์ เมืองเปรม  Mr.Chanon Mueangprem  
186032426022  สิบตรีชานนท์ สอนเจตน์  Pfc.Chanon Sonjate  
196032426023  สิบโทไชยพศ วิไลรัตน์  Cpl.Chiyapote Wilairat  
206032426024  สิบเอกณัชพล ใจลังกา  Sgt. Natchaphon Jailangka  
216032426025  สิบเอกณัฐพล นวลศรี  Sgt.Natthaphon Nualsi  
226032426026  สิบโทณัฐพล พินิจ  Cpl.Nuttapon Pinit  
236032426027  สิบเอกณัฐวุฒิ ชูคีรี  Sgt.Nattawut Chukiri  
246032426028  พันจ่าอากาศตรีณัฐวุฒิ ขำชุ่ม  FS3 Natthawut Khamchum  
256032426029  สิบเอกธนดล แก้วโพธิ์  Sgt.Tanadon Keawpo  
266032426030  นายธนพนธ์ เฉลิมบุญ  Mr.Thanaphon Chaloembun  
276032426031  สิบโทธนะรัตน์ สมานทรัพย์  Cpl.Thanarat Samansup  
286032426032  สิบตรีธนาพงษ์ ประกายจันทร์  Pfc.Tanaphong Prakaichan  
296032426033  สิบเอกธวัชชัย นุตวัตร  Sgt.Thawatchai Nuttawat  
306032426035  นายนันทวุฒิ อุมรินทร์  Mr.Nantawut Oummarin  
316032426036  สิบตรีประกิจ แสงรัตน์  Pfc.Prakit Sengrat  
326032426037  นายพงศ์เทพ ไทยตรง  Mr.Pongtheb Thaitrong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336032426038  สิบตรีพชรพล ประทุมเวียง  Pfc.Patcharapon Pratoomviang  
346032426039  สิบตรีพีรดนย์ เอี่ยมสำอางค์  Pfc. Peeradon Eamsumarng  
356032426040  สิบโทพีรพล ขำทับทิม  Cpl.Phiraphol Khamthabthim  
366032426042  สิบตรีภาณุพงศ์ มีรินทร์  Pfc.Panupong Meerin  
376032426044  นายญาณศรณ์ จันทร์โชติ  Mr. Yanason Chanschoti  
386032426045  สิบเอกวัชรินทร์ สร้างนานอก  Sgt.Wutcharin Srangnanok  
396032426046  สิบตรีอภิรมย์ เฉลยสาร  Pfc.Apirom Chaloeson  
406032426047  สิบตรีอภิรักษ์ เฉลยสาร  Pfc.Apirak Chaloeson  
416032426048  นายอรรถพร เอนกพงษ์  Mr. Athaporn Anekpong  
426032426049  จ่าสิบโทอรรถวุฒิ มีเวียงจันทร์  SM2 Attawut Meeweangchan  
436032426050  สิบโทอังจินันท์ เพชรชนะ  Cpl.Angchnan Petchana  
446032426051  สิบเอกอานนท์ อุตส่าห์  Sgt. Arnon Ausa  
456032426052  สิบตรีเอกลักษณ์ ประโลม  Pfc.Aekkalak Pralom  
466032426124  สิบเอกสุทิน มูลทา  Sgt.Suthin Moonta  
476032426134  นายสุพจน์ ดวงอุปะ  Mr.Supot Duangupa  
486032426135  นางสาวสิริวรรณ คงเนียม  Miss Siriwan Khongniam  
496032426136  นายรังสรรค์ ละม้าย  Mr.Rangsan Lamai  
506032426137  นางสาวสุภาลัย รอบุญ  Miss Supalai Robun  
516032426138  นางสาวกมลลักษณ์ เถื่อนถ้ำ  Miss Kamonluck Thueantham  
526032426139  นางสาวธัญพิชชา เดียวสกุล  Miss Thanphidcha Diewsakul  
536032426141  นายณฐพงศ์ บุรารักษ์  Mr.Natapong Burarak  
546032426142  สิบตำรวจโทธนกร พ่อค้าผล  Pol.Cpl. Thanakorn Pokarpon  
556032426143  สิบตำรวจโทณัฏฐชัย เฉลิมธนาภิรมย์  Pol.Cpl. Natthachai Chalermathanaphirom  
566032426144  นายณัฐพงศ์ ถมทอง  Mr.Natthaphong Thomthong