มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032426001  นางสาวจันทิมา ชมชิด  Miss Janthima Chomchit  
26032426002  นางสาวเบญจมาศ พระตลับ  Miss Benchamat Phatalab  
36032426003  นางสาวเบญจวรรณ กรฤทธิ์  Miss Benjawan Gonrid  
46032426004  นางสาวพัณณิตา ก้อนแก้ว  Miss Phannita Konkaew  
56032426006  นางสาวรัชนก ประทีปทอง  Miss Ratchanok Prateepthong  
66032426007  นางสาววรยา ไพรั้ง  Miss Woraya Pairang  
76032426008  นางสาววรรณภา หาญโคกกรวด  Miss Wannapa Hankokkruad  
86032426009  นางสาวศุภธิดา เสื่อทอง  Miss Supatida Sourtong  
96032426010  นางสาวสโรชา เรือนคำ  Miss Sarocha Ruankham  
106032426011  นางสาวสาวิตรี ศิริกูล  Miss Savitee Sirikul  
116032426012  นางสาวสุทัตตา ชื่นจิตร  Miss Suthutta Chuenjit  
126032426013  นางสาวอารีรัตน์ แพรวตะคุ  Miss Areerat Phraeotakhu  
136032426014  สิบเอกกฤตนัย ก๋าคำ  Sgt.Krittanai Kakam  
146032426015  นายการัณย์ แซ่ฉั่ว  Mr.Karan Saechua  
156032426017  นายจักรพันธ์ นวลมิ่ง  Mr.Chakkaphan Nuanming  
166032426018  สิบตรีเฉลิมพล พรหมณี  Pfc.Chalermpol Phommanee  
176032426019  สิบโทชญานิน เอี่ยมกลิ่น  Cpl.Chayanin Oiumglien  
186032426020  สิบตำรวจตรีชนินทร์ ดาทอง  Pol.L/Cpl.Chanin Dathong  
196032426021  นายชานนท์ เมืองเปรม  Mr.Chanon Mueangprem  
206032426022  สิบตรีชานนท์ สอนเจตน์  Pfc.Chanon Sonjate  
216032426023  สิบโทไชยพศ วิไลรัตน์  Cpl.Chiyapote Wilairat  
226032426024  สิบตรีณัชพล ใจลังกา  Pfc.Natchaphon Jailangka  
236032426025  สิบเอกณัฐพล นวลศรี  Sgt.Natthaphon Nualsi  
246032426026  สิบโทณัฐพล พินิจ  Cpl.Nuttapon Pinit  
256032426027  สิบเอกณัฐวุฒิ ชูคีรี  Sgt.Nattawut Chukiri  
266032426028  จ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ ขำชุ่ม  Sgt.Natthawut Khamchum  
276032426029  สิบเอกธนดล แก้วโพธิ์  Sgt.Tanadon Keawpo  
286032426030  นายธนพนธ์ เฉลิมบุญ  Mr.Thanaphon Chaloembun  
296032426031  สิบโทธนะรัตน์ สมานทรัพย์  Cpl.Thanarat Samansup  
306032426032  สิบตรีธนาพงษ์ ประกายจันทร์  Pfc.Tanaphong Prakaichan  
316032426033  สิบเอกธวัชชัย นุตวัตร  Sgt.Thawatchai Nuttawat  
326032426035  นายนันทวุฒิ อุมรินทร์  Mr.Nantawut Oummarin  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336032426036  สิบตรีประกิจ แสงรัตน์  Pfc.Prakit Sengrat  
346032426037  นายพงศ์เทพ ไทยตรง  Mr.Pongtheb Thaitrong  
356032426038  สิบตรีพชรพล ประทุมเวียง  Pfc.Patcharapon Pratoomviang  
366032426039  สิบตรีพีรดนย์ เอี่ยมสำอางค์  Pfc. Peeradon Eamsumarng  
376032426040  สิบโทพีรพล ขำทับทิม  Cpl.Phiraphol Khamthabthim  
386032426041  นายภัคนิจ ปานแย้ม  Mr.Pakkanit Panyam  
396032426042  สิบตรีภาณุพงศ์ มีรินทร์  Pfc.Panupong Meerin  
406032426044  นายญาณศรณ์ จันทร์โชติ  Mr. Yanason Chanschoti  
416032426045  สิบเอกวัชรินทร์ สร้างนานอก  Sgt.Wutcharin Srangnanok  
426032426046  สิบตรีอภิรมย์ เฉลยสาร  Pfc.Apirom Chaloeson  
436032426047  สิบตรีอภิรักษ์ เฉลยสาร  Pfc.Apirak Chaloeson  
446032426048  นายอรรถพร เอนกพงษ์  Mr. Athaporn Anekpong  
456032426049  จ่าสิบโทอรรถวุฒิ มีเวียงจันทร์  SM2 Attawut Meeweangchan  
466032426050  สิบโทอังจินันท์ เพชรชนะ  Cpl.Angchnan Petchana  
476032426051  สิบโทอานนท์ อุตส่าห์  Cpl.Arnon Ausa  
486032426052  สิบตรีเอกลักษณ์ ประโลม  Pfc.Aekkalak Pralom  
496032426124  สิบเอกสุทิน มูลทา  Sgt.Suthin Moonta  
506032426134  นายสุพจน์ ดวงอุปะ  Mr.Supot Duangupa  
516032426135  นางสาวสิริวรรณ คงเนียม  Miss Siriwan Khongniam  
526032426136  นายรังสรรค์ ละม้าย  Mr.Rangsan Lamai  
536032426137  นางสาวสุภาลัย รอบุญ  Miss Supalai Robun  
546032426138  นางสาวกมลลักษณ์ เถื่อนถ้ำ  Miss Kamonluck Thueantham  
556032426139  นางสาวธัญพิชชา เดียวสกุล  Miss Thanphidcha Diewsakul  
566032426141  นายณฐพงศ์ บุรารักษ์  Mr.Natapong Burarak  
576032426142  สิบตำรวจโทธนกร พ่อค้าผล  Pol.Cpl. Thanakorn Pokarpon  
586032426143  สิบตำรวจโทณัฏฐชัย เฉลิมธนาภิรมย์  Pol.Cpl. Natthachai Chalermathanaphirom  
596032426144  นายณัฐพงศ์ ถมทอง  Mr.Natthaphong Thomthong