มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/61 (กองบิน) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032426054  จ่าอากาศตรีหญิงเพ็ญพักตร์ บุญเสริม  LAC Penpak Boonserm  
26032426055  จ่าอากาศโทหญิงวรรณนภา จั่นตอง  Cpl. Wannapa Juntong  
36032426058  จ่าอากาศเอกกรกฎ บุญแถม  Sgt. Korakot Boontaem  
46032426061  จ่าอากาศตรีกิติธัช วังแปง  LAC Kittithat Wangpang  
56032426065  จ่าอากาศตรีจิรายุ จ้าเสียง  LAC Jirayu Jasiang  
66032426067  จ่าอากาศเอกเจตรินทร์ ยาวิชัย  Sgt. Jettarin Yawichai  
76032426070  จ่าอากาศตรีชนาวุฒิ หมอนทอง  LAC Chanawut Monthong  
86032426082  จ่าอากาศโททวีโชค สำราญฤทธิ์  Cpl. Thaweechok Samranrit  
96032426083  จ่าอากาศโทธนวัฒน์ สืบบุญ  Cpl. Tanawat Serbboon  
106032426084  จ่าอากาศตรีธนา มีมั่งคั่ง  LAC Thana Meemungkung  
116032426087  จ่าอากาศเอกธวัชชัย จันทร์สอน  Sgt. Thawatchai Janson  
126032426090  จ่าอากาศตรีนุกูล ตั้งสุพรรณ  LAC Nukun Tangsuphan  
136032426091  จ่าอากาศโทเนติพงษ์ คำสังวาลย์  Cpl. Nathipong Khamsangwan  
146032426095  นายปภาวิณ ประดับวงศ์  Mr.Paparwin Padupwong  
156032426099  พันจ่าโทณัฎฐพล รอดเลิศ  CPO2 Natapon Rodlert  
166032426102  นางสาวพรรณวรินทร์ วิริยะพันธุ์  Miss Panvarin Viriyaphan  
176032426104  จ่าอากาศเอกพีรวัฒน์ อาษาขันธ์  Sgt. Phirawat Arsakhan  
186032426107  จ่าอากาศโทภูธเนศ จันทร์โปร่ง  Cpl. Putanat Janprong  
196032426110  จ่าอากาศโทเมธานนท์ เมฆทับ  Cpl. Matanon Mektap  
206032426117  จ่าอากาศเอกศักดิ์ดา อัคศรี  Sgt. Sakda Akkasri  
216032426118  จ่าอากาศเอกศิสมพงษ์ อบเชย  Sgt. Sisompong Obchay  
226032426123  จ่าอากาศตรีสิทธิกร ทองครุธ  LAC Sitthikon Thongkut  
236032426126  จ่าอากาศเอกหญิงจารุเนตร บุญทวี  Sgt. Jarunet Buntawee  
246032426128  พันจ่าอากาศเอกอนิรัตน์ สุกใส  FS1 Anirut Suksai  
256032426129  จ่าอากาศตรีอนิวัฒน์ มะลิขาว  LAC Aniwat Malikhaw  
266032426130  จ่าอากาศตรีอภิสิทธิ์ เขียวไทร  LAC Apisith Khiaosai  
276032426133  พันจ่าอากาศเอกเอกรัฐ อยู่ยัง  FS1 Eakarat Youyoung  
286032426140  นายชุติพัฒก์ ปานภู่  Mr.Chutipat Panpoo