มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 21/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032614002  นางสาวกุลธิดา ภูภัทรพงศ์  Miss Kultida Phuphattharaphong  
26032614003  นางสาววัชราภรณ์ หมีนาค  Miss Watcharaporn Meenak  
36032614008  นายพัชรพล กองสีสังข์  Mr.Patcharapon Kongseesang  
46032614009  นายวิทยา ปุ่นพันปี  Mr.Witthaya Punphanpee  
56032614011  นายสิปปวิชญ์ ดีงาม  Mr.Sippawich Deengam  
66032614013  นางสาวรัชดาภรณ์ พุ่มเปรม  Miss Ratchadaporn Phumprem  
76032614014  นางสาวสิริวิมล พรมชาวนา  Miss Siriwimon Phromchaona  
86032614015  สิบเอกกรณ์ดนัย กลาสี  Sgt.Krondanai Kalasie  
96032614016  สิบโทอิศรา สมบูรณ์  Cpl.Idsara Somboon  
106032614017  สิบเอกจาตุรนต์ อมรวิไลกุล  Sgt.Chaturon Amonwilaikul  
116032614019  นางสาวทิพวรรณ เอี่ยมดี  Miss Thippawan Iamdee