มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 21/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035603005  นางสาวธนัณญา พูลเลิศ  Miss Thanunya Poonlerd  
26035603012  นางสาววริศรา วรรณศรี  Miss Warisara Wannasri  
36035603018  นายเจษฎา ทรงประดิษฐ์  Mr.Jadsada Songpradit  
46035603021  นายวสันต์ เนาวรัตน์  Mr.Wasan Naowarat  
56035603023  นายอรรถพล เลพล  Mr.Oatthaphon Lephon  
66035603024  นางสาววริศรา จันทร์ดี  Miss Waritsara Jandee