มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 21/10 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035602004  นางสาวชุติมา สังข์ทอง  Miss Chutima Sangthong  
26035602009  นางสาวพรทิพย์ หล่ำรัศมี  Miss Pornthip Hrumlusmee  
36035602010  นางสาวเพ็ญนภา ด้วงมา  Miss Pennapa Duangma  
46035602015  นางสาวสายธาร สาหินกอง  Miss Saithan Sahinkong  
56035602016  นางสาวสุนีย์ แซ่อึ้ง  Miss Sunee Saeoueng  
66035602021  นายกฤติกา บุญพยอม  Mr.Kittika Boonpayom  
76035602033  นางสาวรัชดาภรณ์ แช่มเทศ  Miss Ratchadaporn Chamtas  
86035602035  นางสาววันเพ็ญ เถาอวน  Miss Wanphen Thaouan  
96035602045  นายอธิพงศ์ ตนาวรรณ  Mr.Atipong Tanawan  
106035602052  นางสาวณัฐศิกานต์ บูรภักดี  Miss Natsikarn Buranaphakdee