มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/12 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035615002  นางสาวกมลรัตน์ สายแก้ว  Miss Kamolrat Saikaew  
26035615010  นางสาวชุติมา อินทร์ศวร  Miss Chutima Insuan  
36035615018  นางสาวธัญญลักษณ์ เขื่อนเพชร  Miss Thanyaluk Khuanphet  
46035615019  นางสาวธัญญารัตน์ บุญภิบาล  Miss Thanyarat Bunphiban  
56035615020  นางสาวธัญพิชชา โสนาง  Miss Thunpicha Sonang  
66035615031  นางสาวมุกรินทร์ มิตรบ้านยาง  Miss Mukkarin Mitbanyang  
76035615036  นางสาวรัชวิภา คงหนองลาน  Miss Radchawipa Kongnonglan  
86035615037  นางรัตนาภรณ์ ชัยชมภู  Mrs.Rattanaporn Chaichompoo  
96035615043  นางสาวสไบทิพย์ แคะนาค  Miss Sabaithip Kaenark  
106035615047  นางสาวหนึ่งฤทัย เถื่อนคำ  Miss Nongruthai Taenchon  
116035615080  นางสาวสุนารี เอี่ยมหุ่น  Miss Sunari Aiamhun