มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/13 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035615049  นายทศพร พ่วงกระแสร์  Mr.Thotsaporn Phuangkrasae  
26035615066  นางสาวมิ่งขวัญ ทุมทา  Miss Mingkwarn Tumta  
36035615071  สิบโทหญิงวาสนา บัวบุตร์  Cpl.Wasana Buabud  
46035615077  นางสาวสายไหม โม้เกี้ยง  Miss Saimai Mokliang  
56035615099  นางสาวมาริษา ศรีนวน  Miss Marisa Srinuan