มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 21/05 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035247001  นางสาวนัสมล นาเจริญ  Miss Nussamol Najaroen  
26035247007  นายณัฐวุฒิ พลอยแก้ว  Mr. Nattawut Phloykaew  
36035247012  สิบตรีนุกูล บุญอ้อย  Pfc.Nu-gool Bun-aoi  
46035247015  นายวลิษฐ์พล อินนุ่ม  Mr.Walidpon Innom