มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 21/05 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035247001  นางสาวนัสมล นาเจริญ  Miss Nussamol Najaroen  
26035247004  นายกิตติ โชติรักษา  Mr.Kitti Chodraksa  
36035247006  นายชัชวาลย์ เกตุพิจิตร  Mr.Chatchawan Ketphichit  
46035247007  นายณัฐวุฒิ พลอยแก้ว  Mr. Nattawut Phloykaew  
56035247008  นายทวี ก้อนแก้ว  Mr.Thawee Konkaew  
66035247012  สิบตรีนุกูล บุญอ้อย  Pfc.Nu-gool Bun-aoi  
76035247013  นายปารเมศ สุขะหา  Mr.Paramet Sukhaha  
86035247015  นายวลิษฐ์พล อินนุ่ม  Mr.Walidpon Innom  
96035247017  นายภาณุพงศ์ ขวัญวงษ์  Mr.Phanuphong Kwanwong