มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 21/05 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035247001  นางสาวนัสมล นาเจริญ  Miss Nussamol Najaroen  
26035247002  นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณเกตุ  Miss Saowalak Wannaket  
36035247004  นายกิตติ โชติรักษา  Mr.Kitti Chodraksa  
46035247006  นายชัชวาลย์ เกตุพิจิตร  Mr.Chatchawan Ketphichit  
56035247007  นายณัฐวุฒิ พลอยแก้ว  Mr. Nattawut Phloykaew  
66035247008  นายทวี ก้อนแก้ว  Mr.Thawee Konkaew  
76035247010  นายธีรวุฒิ ศรีเงิน  Mr.Theerawut Sringern  
86035247012  สิบตรีนุกูล บุญอ้อย  Pfc.Nu-gool Bun-aoi  
96035247013  นายปารเมศ สุขะหา  Mr.Paramet Sukhaha  
106035247014  นายพลกฤตส์ สมเวที  Mr.Ponkit Somwatee  
116035247015  นายวลิษฐ์พล อินนุ่ม  Mr.Walidpon Innom  
126035247017  นายภาณุพงศ์ ขวัญวงษ์  Mr.Phanuphong Kwanwong  
136035247018  นายพินิต สุประยูร  Mr. Pinit Suprayoon