มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 21/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035249001  นายกิจจา แก้วน้อย  Mr Kitja Kaewnoi  
26035249004  สิบเอกชัยวัฒน์ กัลยา  Sgt.Chaiwat Kanlaya  
36035249007  นายธีรนันท์ หลวงนันท์  Mr.Teeranan Luangnan