มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 21/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035250006  นายนรากร ไทยตรง  Mr.Naragron Thaitrong  
26035250016  นายสรนันท์ วังสุนทร  Mr.Soranan Wangsunthorn  
36035250020  นายเมธัส วิจิตรพล  Mr.Maetas Wichitphon