มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 21/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035252006  นายเจษฎากันต์ คงแจง  Mr.Jetsadakan Khongjaeng  
26035252008  นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา  Mr.Nattawat Jangthumma  
36035252018  นายอรรถพล กองแกน  Mr.Attaphon Kongkaen  
46035252026  นายณัฐฌานนท์ ปาธรรม  Mr.Nutcharnon Pathum  
56035252028  นายสรรค์ชัย พิมลบุตร  Mr.Sanchai Pimonboot